Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1077
Title: Supratentoryal intrakranial kitlelerde lokal anesteziyle tam uyanık kraniotomi
Authors: Baykara, Eyüp
Advisors: Mevci Özdemir
Keywords: Uyanık Kraniotomi
Hassas Kortikal Bölge
Beyin Tümörü
Lokal Anestezi
Awake Craniotomy
Eloquent Cortex
Brain Tumour
Local Anaesthesia
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Motor korteks ve konuşma alanı gibi fonksiyonel alanlarda yer alan kitlelerin cerrahisi yüksek morbiditeye yol açmaktadır. Bu kitlelerin eksizyonunda güvenli bir metod olan uyanık kraniotomi yöntemi modern anlamda ilk olarak 1960?lı yılların başında uygulamaya girmeye başlamıştır. Nörolojik tümör cerrahisinde amaç hastaya ek nörolojik defisit oluşturmadan radikal tümör rezeksiyonunu elde etmektir. Tümör rezeksiyonunun miktarı intraaksial beyin tümörlerinin prognozunda en önemli belirleyici faktördür. Ortalama yaşam süresi ve rekürrens süresi agresif tümör rezeksiyonu yapılan hastalarda daha uzun bulunmuştur. Radikal tümör rezeksiyonu hassas beyin bölgelerinde yüksek morbidite riski taşımaktadır. Cerrah agresif tümör çıkarmak ile morbidite oluşturma arasındaki hassas dengeyi gözetmelidir. Biz de çalışmamızda hassas kortikal bölgelerdeki tümörleri nedeniyle ameliyat edilen 60 hastayı retrospektif olarak inceledik. İncelenen 60 hastanın 30?u uyanık kraniotomi tekniğiyle, kalan 30?u standart genel anestezi tekniğiyle ameliyat edilen hastalardı. Her iki grubada glaskow koma skorları 13?ün ve karnofsky performans skalaları 70?in üzerinde olan hastalar alındı. İki grup postop. motor ve konuşma defisiti, hastaneden kalış süresi, ameliyat süresi ve ameliyat maliyetleri bakımından karşılaştırıldı. Çalışmamızda uyanık kraniotomi tekniğiyle ameliyat edilen hastaların genel anestezi grubuna göre postop. motor defisit oranları istatiksel olarak anlamlı şekilde düşük saptandı, postop. konuşma defisit oranları sayısal olarak uyanık kranitomi grubunda daha düşük görülmesine rağmen istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Hastanede kalış süreleri, ameliyat maliyetleri ve ameliyat süreleri uyanık kraniotomi grubunda genel anestezi grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük saptandı. Çalışmamız hassas kortikal bölgelerde yerleşen tümörlerin cerrahisinde uyanık kraniotominin postop. nörolojik defisit, ameliyat süresi ve maliyeti ve hastanede kalış sürelerinin daha düşük olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Surgery of masses located in functional areas such as motor cortex and Broca's area leads to high morbidity. Awake craniotomy, a safe method for excision of such masses, was first employed in a modern sense in the beginning of 1960's. Neurological tumour surgery aims to perform resection of radical tumour without creating any additional neurological deficit. The amount of tumour resection is the most determinant factor in the prognosis of intra-axial brain tumours. Average life and recurrence time were found to be higher in patients who underwent resection of aggressive tumour. Radical tumour resection in eloquent cortex poses a high risk of morbidity. Surgeons should be aware of the delicate balance between removing an aggressive tumour and risk of leading to morbidity. This study examines retrospectively 60 patients who underwent an operation due to their tumours in eloquent cortex. Out of 60 patients involved in the study, 30 were operated through awake craniotomy, whereas the remaining 30 were operated through standard general anaesthesia technique. Both groups were composed of patients with a Glasgow Coma Score above 13 and Karnofsky Performance Scale Index above 70. The two groups were compared in terms of postoperative motor and speech deficit, length of hospital stay, duration of operation and costs of operation. Motor deficit ratios of patients operated through the use of awake craniotomy technique were found to be lower statistically significant), whereas no statistically significant difference was found between the two groups' speech deficit ratios although it was lower in the awake craniotomy group. The lower length of hospital stay, costs of operation and duration of operation in the awake craniotomy group compared to the general anaesthesia group were found to be statistically significant. Our study is remarkable in the sense that it indicates a lower postoperative neurological deficit, duration and cost of operation, and length of hospital stay for patients operated for removal of a tumour in sensitive cortical regions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1077
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eyüp Baykara.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on May 27, 2024

Download(s)

214
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.