Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1083
Title: Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı düşünme becerileri ile öğretmen davranışlarının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı arasındaki ilişki
Other Titles: The Relationship between the creative thinking skills of primary school teachers and the contribution of teacher behaviours to the development of students creative thinking skills
Authors: Ali Rıza Erdem
Adıgüzel, Duygu Çağ
Keywords: Düşünme
Yaratıcılık
Yaratıcı Düşünme Becerileri
Sınıf Öğretmeni
Görüş
Thinking
Creativity
Creative Thinking Skills
Primary School Teacher
Views
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı ilkokullarda görev yapan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinin yaratıcı düşünme becerileri ile davranışlarının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısına ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşleri farklı değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak yapılan araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Denizli ili, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapmakta olan ilkokullardaki sınıf öğretmenleri (1, 2, 3, 4. Sınıf öğretmenleri) oluşturmaktadır. Örneklem almada “oranlı küme örnekleme” yöntemi kullanılarak 421 sınıf öğretmeni örnekleme alınmıştır. Veriler “Yaratıcılık Açısından Bireyin Kendini Değerlendirmesi Ölçeği” ve “Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısını Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır.Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır.Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı“Yaratıcılık Açısından Bireyin Kendini Değerlendirmesi Ölçeği” için 0.88, “Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısını Değerlendirme Ölçeği” için 0.75 olarak bulunmuştur. Dağılımın normal olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov Simirnov testi uygulanmıştır. “Yaratıcılık Açısından Bireyin Kendini Değerlendirmesi Ölçeği” ile elde edilen verilerin (K-s)-z =1,538 p=0.018) normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. “Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısını Değerlendirme Ölçeği” elde edilen veriler (K-s)-z= 1,180 p= 0,123)normal dağılım göstermektedir. Çözümlemelerde de parametrik testlerden yüzde, aritmetik ortalama, t-testi, anova; non-parametrik testlerden ise Man Whitney U ve Kruskal Wallis kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerine uygulanan ölçekten elde edilen verilerin analizi sonucunda sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyi ortalamanın altında çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre yaratıcılık düzeyi cinsiyet,mesleki kıdem ve mezuniyet durumu değişkenleri açısından da incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet, mesleki kıdem ve mezuniyet durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık yoktur. Sınıf öğretmenlerinin davranışlarının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısının çok olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin davranışlarının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı hakkındaki görüşleri arasında cinsiyet, meslekteki kıdem ve mezuniyet durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık yoktur. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre yaratıcı düşünme becerileri ile davranışlarının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı arasında istatistiksel olarak pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.
This study tries to gain an insight into specifying the views regarding the relationship between the creative thinking skills of teachers of first, second, third and fourth grades and the contribution of teachers behaviours to the development of students creative thinking skills and comparing those views in accord with different variables. To this end, the participants of the current study consists of all the primary teachers (of first, second, third and fourth graders) working in Merkezefendi and Pamukkale towns in Denizli province during 2015-2016 school year. In sampling distribution, the proportional sampling method has been used and 421 classroom teachers have taken part. The data has been obtained through "Individual Self-Criterion Scale of Creativity" and "Scale for the Contribution of Teacher Behaviours to the Development of Creative Thinking Skills". SPSS packaged software was employed in the analysis of the data collected.Cronbach alpha coefficient of consistency factor in terms of creativity, for the individual self criterion scale of creativity contribution of teacher behaviours to the development of creative thinking skills 0.88 is obtained. A Kolmogrov- Simirrov test was employed to determined whether the data had a normal distribution. The data did not show a normal distribution in the results (K-s)-z =1,538 p=0.018) obtained through "İndividual Self-Criterion Scale of Creativity".The data show a normal distribution in the results(K-s)-z= 1,180 p= 0,123) obtained through "Scale for the Contribution of Teacher Behaviours to the Development of Creative Thinking Skills". During the analysis process, percentage,t test, anova and aritmetic mean were used as a parametric test, while Man Whitney U and Kruskal Wallis were employed as a non-parametric test. As a result of the data analyze obtained from the scales which have been employed to the primary school teachers, the level of creativity of the primary school teachers are under the average. The level of creativity is examined in terms of gender, seniorty, graduation status. According to the results of the analysis carried out, there is no statistically difference among the views on the level of creativity in terms of gender, senority and graduation status. It is concluded that the contribution of teacher behaviours to the development of students creative skills is high. There is considerate difference between the views recording the contribution of teacher behaviours to the development of creative skills in terms of gender, seniority and graduation condition variables. According to the views of classroom teachers, there is a statistically positive way and average leveled relationship between the creative thinking skills and the contribution of teacher behaviours to the development of creative skills.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1083
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duygu Çağ Adıgüzel.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 29, 2023

Download(s)

22
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.