Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1084
Title: Siyaset, medya ve iktidar ilişkisi çerçevesinde siyasal hafıza
Other Titles: Politics, media and power relationship within the framework of political memory
Authors: Kaya, Büşra
Advisors: Nigar Değirmenci
Keywords: Siyasal Hafıza
Siyaset
Medya
Habitus
Political Memory
Politics
Media
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki medya kuruluşlarının, etkin olduğu düşünülen siyasal aktörlerin etkisinde siyasal hafıza oluştuğu varsayımını bilimsel verilere dayanarak kanıtlamaktır. Türkiye’deki farklı yayın organları, faaliyetlerini sürdürürlerken benzer düşüncelere sahip siyasal aktörlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Medyanın bireyleri ve kitleleri etkileme gücü ile birlikte düşünüldüğünde bireylerin hafızasını da etkileyebileceği ve hatta yanlış hafıza oluşabileceği ön görülebilir. Bunun bir sonucu olarak da hafızaları etkilenen bireylerin siyasal tercihlerinin de habitusları çerçevesinde etkilenmesi beklenebilir. Yanlış hafıza oluşumu ile bireyler olmayan siyasal olay ve durumları olmuş gibi ya da olmuş olan siyasal olayları ve durumları olmamış gibi algılayabilmektedir. Bu araştırmada ise yukarıda ortaya konulan görüşler doğrultusunda, medya ve hafıza arasındaki ilişki, Bourdieucu habitus ve sermaye türleri bağlamında ele alınarak değerlendirilmiş ve farklı hafıza türleri, medya etkisi ve yanlış hafıza oluşumu Jose van Dijck’in kavramsallaştırdığı ‘medyalaştırılmış hafıza’ (Mediated Memories) özelinde, bireysel ve toplumsal hafızanın arasındaki ayrımın grileştiği disiplinler arası konsepte teorik bir incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın teorik çerçevesinin devamında sosyal medya, medya ve siyasal hafıza etkileşimleri, medya-siyaset-sermaye-demokrasi arasındaki çok yönlü ilişkiler bağlamında açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmı, medya analizi ve alan çalışmasının yer aldığı iki farklı yöntem birleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın medya analizi ayağında 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyasal yelpazenin farklı yerlerinde en çok okunan beş ulusal gazetede 1 Haziran-10 Ağustos 2014 tarihleri arasında, siyasal aktörler ile ilgili yayınlanmış olan haberler, söylem ve içerik analizi tekniklerinin yer aldığı karma bir yöntem ile analiz edilmiştir. Tezin alan çalışmasında ise Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin evren olarak alındığı kapalı zarf usulü anket yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin, takip ettikleri medya ve sosyal medya kanallarının, hafıza ve yanlış hafızalarının oluşumuna etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.
The main objective of this study is to scientifically prove the hypothesis that political memory is shaped by the media and press operations in Turkey under the influence of political actors. The operations of various media and press organizations are affected by political actors with similar political views considering the power of media in the influencing society and individuals. It is a known fact that media can also affect individual’s political memory. As a result, influenced the individual’s political preferences are also affected. At the same time, false memories can be formed due to power of the mass communication devices. With the formation of false memories, individuals may perceive unaccrued events as they have actually occurred or vice-versa. Individuals’ traditional and social media preferences play a major role in the formation of their political memory. Additionally, individuals’ habitus are also one of the determining factors when they are acting on their political preferences. In this research in line with the opinions set forth above, the relationship between the media and memory utilised by Bourdieuan habitus and capital types are explored. Different memory types, effect of media and the formation of false memory theoretically investigated; by using concept of “mediated memory” as discussed by Jose van Dijck, demonstrating that the distinction between individual and social memory become progressively uncertain. Following the theoretical framework of this study, the interaction between social media, media and political memory are investigated in order to explore the multifaceted connections between media-political- economical- democracy. The study’s consist of using two different methods, media analysis and fieldwork. In this context, the media analysis work involves the 2014 Presidential elections in different parts of the political spectrum, the most widely read five national newspapers dates ranging from June 1 to August 10 2014, published news related to the political actors; discourse and content analysis techniques have been analyzed involving a hybrid method. The Fieldwork chapter of the analysis consisted of a sealed envelope survey that was given to the Pamukkale University, Faculty of Economics and administrative sciences students. This study aimed to locate, the formation of memory and false memory according to media and social media channels which were followed by students.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi tarafından 2014 SOBE 017 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1084
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Büşra Kaya.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on May 6, 2024

Download(s)

124
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.