Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1110
Title: Sınıf öğretmenlerinin ilkokul yöneticileri ve kendi algılarına göre özel alan yeterlikleri (Denizli il merkezi örneklemi)
Other Titles: Classroom teachers’ special field competences according to perceptions of primary school directors and their own perceptions (Sample of Denizli city center)
Authors: Aytekin, Serkan
Advisors: Hüseyin Kıran
Keywords: Sınıf Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri
İlkokul Yöneticileri
Classroom Teacher
Special Field Competence
Primary School Directors
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırmanın amacı Denizli il merkezinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin ve ilkokul yöneticilerinin algılarına göre sınıf öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) belirlenen Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri ’ni belirlemektir. Araştırmanın evrenini Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan 168 ilkokul yöneticisi ve 917 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrenden rastgele (rassal) örnekleme yöntemi ile seçilen 293 öğretmen ve 122 ilkokul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak sınıf öğretmenlerinin algılarını belirlemek amacıyla; MEB tarafından yayınlanan “Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri” dikkate alınarak Özbilen (2012) tarafından uyarlanıp geliştirilmiş beşli likert tipi olan “Sınıf Öğretmenleri Özel Alan Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. İlkokul yöneticilerinin algılarını belirlemek amacıyla ise; araştırmacı tarafından, alınan izinler dâhilinde Özbilen (2012) tarafından geliştirilen ölçek üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanmış ve ölçeğin son halinde ilkokul yöneticilerinin algılarına yönelik olarak hazırlanan ölçeğin son hali uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; sınıf öğretmenlerinin kendi algılarına göre özel alan yeterlikleri düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında beden eğitimi alt boyutunda erkekler lehine anlamlı farklılık bulunmuş, kıdem, sınıf mevcudu ve eğitim düzeyi değişkenleri toplam puan ve alt boyutlar bazında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin, kendi algılarına göre sınıf öğretmenliği özel alan yeterlikleri, toplam puan üzerinden incelendiğinde ortalamanın 4.12 (Katılıyorum) olduğu, ilkokul yöneticilerinin algılarına göre, sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmenliği özel alan yeterlikleri, toplam puan üzerinden incelendiğinde ortalamanın 3.90 (Katılıyorum) olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, sınıf öğretmenlerinin kendi algılarına göre yeterlik düzeyleri ve ilkokul yöneticilerinin algılarına göre sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri düşeyleri arasında pozitif ve negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.
The purpose of the study is to determine the Special Field Competences for Classroom Teachers determined by the Ministry of Education (MEB) according to perceptions of the classroom teachers and primary school directors working in the city center of Denizli. The population of the study consisted of 168 primary school directors and 917 classroom teachers working in the Merkezefendi and Pamukkale districts of Denizli province. The sample of the study consisted of 293 teachers and 122 primary school directors selected by using random sampling method. As the data collection tool, a five-point Likert type “Primary Teaching Special Content-Knowledge Competence Scale” adapted and developed by Özbilen (2012) by taking into account the “Classroom Teacher Competences for Areas of Specialty” published by MEB was used in order to determine the perceptions of classroom teachers. On the other hand, the researcher made necessary revisions on the scale developed by Özbilen (2012) within the permissions taken, completed validity and reliability studies and used the latest state of the scale prepared for the perceptions of primary school directors in order to determine the perceptions of the primary school directors. According to the results obtained in the research, a significant difference was found in favor of men in the subscale of physical education between the gender variable and the levels of special field competences according to the perceptions of classroom teachers; whereas no significant difference was found between the groups based on total scores and subscales of seniority, classroom size, and educational level variables. Moreover, it was found that when the classroom teaching special field competences according to the perceptions of classroom teachers was examined over total score, mean score was 4.12 (I Agree); and that when classroom teaching special field competences of classroom teachers according to the perceptions of primary school directors was examined, mean score was 3.90 (I agree). Besides, positive and negative significant correlations were found between the competence levels according to perceptions of classroom teachers and verticals in their special field competences according to perceptions of primary school directors.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1110
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serkan Aytekin.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

70
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.