Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1112
Title: Denizli’de üç tekstil fabrikasındaki gürültü düzeyinin çalışanlar üzerine etkisi
Other Titles: Effects of noise level to workers of three textile factory in Denizli
Authors: Erdoğan, Ayşe
Advisors: Ali İhsan Bozkurt
Keywords: Gürültü
Tekstil Çalışanları
Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
Noise
Textile Workers
Noise-induced Hearing Loss
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Gürültü, işyerlerinde karşılaşılan fiziksel tehlikelerinin başında gelir. Bu çalışmada tekstil işkolunda çalışan işçilerde; gürültüye bağlı oluşan işitme kaybı sıklığı ve etkileyen faktörler, ikincil amaç olarak bazı kan parametreleri ile (açlık kan şekeri, HbA1C, HDL, LDL, Total kolesterol) ortam gürültü düzeyi arasında varsa ilişkiyi belirlemek hedeflenmiştir. Kesitsel tipte tanımlayıcı bir araştırmadır. Analiz sıklık ve yüzde dağılımları ve ortalama, standart sapmaları içermektedir. Gürültüye bağlı işitme kaybı ve kan parametreleri ile risk faktörleri arasındaki ilişkiyi saptamak için ki-kare analizi kullanılmıştır. Risk faktörlerinin birlikte değerlendirilmesi için lojistik regresyon analizi kullanılmış olup, p < 0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Analizlerde SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Lojistik regresyon sonucuna göre GBİK ön tanılı olma riski erkeklerde 4,8 kat (p<0,001), 15 paket/yıl ve üzeri sigara kullananlarda 3,3 kat (p=0,002), gürültülü işte 5 yıl ve üzeri çalışanlarda 2,5 kat(p<0,05), fazla bulunmuştur. ?85dB gürültülü ortamlarda çalışanlarda HbA1C düzeyi yüksek bulunma oranı 2,6 kat daha fazladır (p= 0,016). İşverenlerce fabrikalarda gürültü düzeyi takibinin düzenli olarak yapılması ve özellikle risk gruplarının periyodik olarak GBİK ve kan tahlilleri açısından yakından takip edilmesi durumun erken tespiti ve önlenmesine yardımcı olacaktır.
Noise is among the physical hazards encountered in the workplace. In this study we intended to find frequency of noise induced hearing loss and to find effect of noise level in some blood parameters. It’s a cross-sectional and descriptive study. . Analysis included frequency and percent distributions, means, standart deviations. In group comparisions for categorical variable, chi square test was used. Logistic regression model was performed for some selected risk factors. P<0,05 was considered statistically significant. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, version17.0 was used for data entry and analysis. The logistic regression model predicts that GBİK risk is 4,8 (p<0,001) times more likely for men. GBİK risk is 3,3(p=0,002) times more likely for who smoke 15 pack / year higher. GBİK risk is 2,5 (p<0,05) times more likely for who work 5 years and over in noisy envoirement. HbA1C levels were 2.6 times higger in workers who work in noisy enviroment (>85dB). Monitoring noise levels in the factory are made regularly.Risk groups in terms of blood tests and GBİK should be periodically monitored. these will assist in early detection and prevention of condition.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1112
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Erdoğan.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

240
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

232
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.