Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1114
Title: Yaşam doyumunun yordayıcısı olarak öfke ve affetme: affetmenin düzenleyici rolü
Other Titles: Anger and forgiveness as predictors of life satisfaction : the moderator role of forgiveness
Authors: Topbaşoğlu, Turnel
Advisors: Asım Çivitci
Keywords: Affetme
Kendini Affetme
Başkalarını Affetme
Durumu Affetme
Toplam Affetme
Yaşam Doyumu
Öfke
Sürekli Öfke
Üniversite Öğrencileri
Forgiveness
Forgiveness of Self
Forgiveness of Others
Forgiveness of Situations
Trait Anger
Anger
Life Satisfaction
Total Forgiveness
Undergraduates
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, sürekli öfke ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide kendini affetme, başkalarını affetme, durumu affetme ve toplam affetmenin düzenleyici (moderating) rolünü incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne devam eden 1083 üniversite öğrencisinden (773 kadın, 310 erkek) oluşmaktadır. Araştırma verileri; Heartland Affetme Ölçeği, Sürekli Öfke-Öfke Tarzı Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Araştırmada düzenleyici (moderating) etkileri test etmek için Baron ve Kenny’nin basamaklarına dayalı hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, sürekli öfke ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide toplam affetme ve başkalarını affetmenin düzenleyici bir rolünün olduğunu göstermektedir. Sürekli öfke ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide kendini affetme ve durumu affetmenin ise düzenleyici bir rolü gözlenmemiştir. Bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış, uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this research was to investigate the moderator role of self forgiveness, others forgiveness, state forgiveness, and total forgiveness in the relationship between trait anger and life satisfaction. The participants of the research were 1083 undergraduate students (773 female, 310 male) who study in Pamukkale Universtiy Faculty of Education. The research data were collected via Satisfaction with Life Scale, State-Trait Anger Expression Inventory, Heartland Forgiveness Scale, and Personal Information Form. In order to test the moderating effects, hierarchical regression analysis based on Baron and Kenny’s steps was used. The research results indicated that there was a moderator role of forgiveness of others and total forgiveness in the relationship between trait anger and life satisfaction. No moderator role of forgiveness of self and forgiveness of situations in the relationship between trait anger and life satisfaction was observed. The findings were disccussed in the light of the literature, suggestions were made to the practitioners and researchers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1114
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turnel Topbaşoğlu.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

480
checked on May 27, 2024

Download(s)

702
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.