Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1117
Title: Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemede öğretmenlerin kullandığı yöntemler
Other Titles: The Methods of teachers use to cope with student misbehaviours in the classroom
Authors: Serttaş, Osman
Advisors: Hayrettin Akyıldız
Keywords: İstenmeyen Öğrenci Davranışları
Sınıf Yönetimi
Disiplin
Students Misbehaviours
Classroom Management
Discipline
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan birinci sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığını ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim öğretim yılı Denizli ili sınırlarında bulunan ilkokullarda görev yapan birinci sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini; Denizli Merkez, Merkez Köy ve Kasabalarında bulunan 83 ilkokulda görev yapmakta olan, 450 1. Sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Keskin (2002) tarafından hazırlanan ve Tolunay (2008) tarafından araştırma için yeniden düzenlenerek oluşturulan “Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve kullandıkları başetme yolları” konulu yüksek lisans tezinde kullanılan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Buna göre, elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenip parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Frekans (f) yüzde (%), aritmetik ortalama, bağımsız gruplar arası “t” testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD (Tukey's Honestly Significant Difference Test) çoklu karşılaştırma testi hesaplarından yararlanılmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin sınıfta sırasıyla “sınıfta söz almadan konuşmak”, “sınıfa gürültüyle girmek çıkmak ve diğer öğrencileri itelemek” ve “sürekli arkadaşlarını şikayet etmek” davranışlarını gözlemledikleri, bu davranışlarla başetmek için en çok “sözle uyarma”, “ailesiyle görüşme”, “sınıf kurallarını hatırlatma” ve “öğrenciyle ders dışında konuşma” yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin yaş ve sınıfın sosyo-ekonomik durumuna göre istenmeyen davranışlarla karşılaşma sıklıkları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyetleri ile kullandıkları başetme yöntemleri arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur.
The aim of this research was to investigate the frequency of the students’ unwanted behaviours that the first class teachers on the primary schools come across, and to clarify the methods they use to manage successfully. The study was materialized in surveillance model. First class teachers who are on duty in primary schools, which exist in centre districts in Denizli, form the cosmos of this investigation. The study group consists of 83 primary schools and 450 first class teachers in Denizli in the 2012-2013 education year. In this research, the questionnary that had been used before in master thesis which mentions about “Student misbehaviours that classroom teachers confront and the ways they use to cope with them” which was prepared by Keskin (2002) and was reorganized for data collection by Tolunay (2008) has ben used. For analyzing data, firstly Kolmogorov-Smirnov test was used to test whether the obtained data had normal distribution. According to test results, it has been seen that the obtained data has normal distrubition. So, In the survey “scale with five degrees” was used, in the analysis of the data , the frequency (f) , percentage (%), arithmetic medium, independent samples “t” test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Turkey HSD (Tukey's Honestly Significant Difference Test) comparative analysis tests were benefitted from. According to the research findings, it was determined that teachers in the classroom , “speak without permission in class”, “exit enter noisily class”, “to complain about the constant companions” respectively observe their behavior. Besides that against the undesired student behaviors in classroom, teachers often used verbal warning, interviews with family, reminding the class rules and talk students outside of class strategies. It was identified that there are important differences age and socio-economic status of the class with the frequency of undesirable behaviors. Also, there was important difference between coping with student misbehaivours strategies and gender.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1117
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman Serttaş.docx10.99 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Onay.pdf312.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

140
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.