Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1128
Title: Akne Vulgarisli hastalarda insülin benzeri büyüme hormonu-1(IGF-1) düzeyi ve IGF-1 reseptör gen polimorfizmi
Other Titles: Insulin-like growth factor-I receptor gene polymorphism and IGF-1 level in Acne Vulgaris patients
Authors: Sezen, Burak
Advisors: M. Levent Taşlı
Keywords: Akne Vulgaris
Insülin
Büyüme Hormonu
IGF-1
Reseptör Gen Polimorfizmi
Acne Vulgaris
Insulin
Growth Hormone
Receptor Gene Polymorphism
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Akne vulgaris daha çok yüz bölgesi olmak üzere seboreik bölgelerde gözlenen pilosebase uniteyi tutan kronik inflamatuar bir dermatozdur. Patogenezde rol oynayan faktörler; aşırı sebum üretimi, anormal follikuler keratinizasyon, Propionibacterium acnes (P.acnes) çoğalması, inflamasyon ve genetik faktörlerdir. Etyopatogeneze yönelik Insülin benzeri büyüme faktörü(IGF-1) düzeyi ve Insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein(IGFBP3) düzeyi ve IGF-1’nin gen polimorfizmini içeren çalışmalarda akne vulgaris ile ilişkili olduğu yönünde veriler elde edilmiştir. Bu çalışmada akne vulgarisli bireylerde IGF-1 sistemine dahil IGF-1 düzeyi,IGFBP-3 düzeyi ve IGF-1 reseptör gen polimorfizmi parametrelerinin patogenezdeki rolünü ortaya koymayı amaçladık. Çalışmamız 143 akne vulgaris hastası 70 sağlıklı kontrol içermekteydi.Hastalar akne vulgaris tanısı konduktan sonra sınıflandırma global akne skorlama sistemi ?iddeti ile skorlanarak yapıldı.Kronik sistemik inflmatuar hastalığı ve hiperandrojenizm kliniği olmayan akne vulgarisli hastalar dahil edildi.Hasta ve kontrollerde ELISA yöntemi ile IGF-1 ve IGFBP3 düzeyleri, DNA izolasyonu ve PCR yöntemiyle IGF-1 reseptör gen polimorfizmi çalışıldı. Çalışmamızda IGF-1 reseptor gen polimorfizmi değerlendirildiğinde ; AA genotipinin ve A allelinin akne grubunda kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha baskın olduğu gözlendi.(p değerleri sırasıyla:0,048—0,029)Buna ek olarak genotip olarak akne şiddet grupları arasında istatiksel olarak farklılık saptanmadı.Yine akne grubunda kontrol grubuna göre IGF-1 düzeyinin istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu fakat IGFBP-3 düzeyi arasında bir farklılık olmadığı saptandı. Aknenin şiddeti arttıkça istatiksel olarak anlamlı bir şekilde IGF-1 düzeyinin arttığı IGFBP3 düzeyinin bundan etkilenmediği gözlendi. Sonuç olarak IGF-1 düzeyi yüksekliğinin ve IGF-1 reseptör AA genotipi ve A alleli taşımanın akne patogenezinde predispoze bir faktör olduğu gözlendi.
Akne vulgaris observed more often facial region including seborrheic areas. it is a chronic inflammatory dermatosis that holds the pilocebaceus unit. Factors that play a role in the pathogenesis are: excessive sebum production , abnormal follicular keratinization , Propionibacterium acnes ( P. acnes ) proliferation, inflammation and genetic factors. Studies for the etiopathogenesis including: IGF-1 levels,IGFBP3 levels and IGF-1 gen polymorphism, obtained datas shows that these factors to be associated with acne vulgaris. This study aims to show the role of IGF-I system that included IGF-1 levels, IGFBP-3 levels and IGF- 1 receptor gene polymorphism parameters in the acne vulgaris patogenesis at the individuals with acne. Our study included 143 acne vulgaris patients and 70 healthy controls. After the patients diagnosed acne vulgaris,they were classified by the global acne severity scoring system. acne vulgaris patients who has clinical hyperandrogenism and chronic systemic inflammatory disease were removed. IGF-1 and IGFBP3 levels in patients and control groups were studied by EL?SA and IGF-1 receptor gene polymorphism were studied by DNA isolation and PCR technique. In our study when IGF-1 receptor gene polymorphism evaluated: AA genotype and A allele observed statistically significantly more dominant in acne group compared to control group(p values were 0,048—0,029). In addition, not a statistically significant difference between groups of genotype severity of acne. also, IGF-1 levels was found to be increased statistically significant in acne group compared to the control group but there was no difference between IGFBP-3 levels. It was observed that when the severity of acne increases statistically significantly IGF-1 leves increases but IGFBP3 levels were not affected. As a result, the increased levels of IGF-1 and containing IGF-1 receptor AA genotype and A allel was found to be a predisposing factor in the pathogenesis of acne.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 04.08.2015 tarih ve 2015TPF023 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1128
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burak Sezen.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

268
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.