Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1141
Title: İlkokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi
Other Titles: The Study of primary school students attitudes towards the environment
Authors: Özcan, Ersin
Advisors: Esin Turan Güllaç
Keywords: Çevreye Yönelik Tutum
İlkokul
Çevre
Attitudes to the Environment
Primary School
Environment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının incelenmesidir. Bu amaçla ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarının bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Nicel araştırma yaklaşımının benimsendiği ve tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemini Denizli ili merkez Pamukkale ilçesinde öğrenim gören 561 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Yaşaroğlu (2013) tarafından geliştirilen “Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin çevreye yönelik tutumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu, erkek öğrencilerin tutumlarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu, diğer değişkenler olan anne eğitimi, baba eğitimi, anne mesleği, baba mesleği ile öğrencilerin çevreye yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.
The aim of this research is to study the primary school students' attitudes towards the environment. For this reason 4th grade primary school students were investigated according to some variables to find out whether these attitudes were changed or not. By adopting quantitative method, 561 4th grade primary school students in Pammukkale district of Denizli form the sample of this study. The data of this study collected via “Environment Attitude Scale” developed by Yaşaroğlu (2013). For independent groups t-test and one way variance analysis were used for data analysis. The findings of the study shows that there is a significant difference in students’ attiudes towards the environment in terms of gender variable. According to results, male students’ attitudes were higher than female students and the other variables such as parents’ education, parents' job don’t significiantly affect students’ attitudes towards the environment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1141
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ersin Özcan.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

264
checked on May 27, 2024

Download(s)

198
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.