Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1144
Title: Tekstil fabrikası çalışanlarında mesleksel kontakt dermatit prevalansının araştırılması
Other Titles: Prevalance of occupational contact dermatitis among textile factory workers
Authors: Coza, Ceren
Advisors: Şeniz Duygulu
Keywords: Tekstil
Mesleksel Kontakt Dermatit
Mesleksel Alerjik Kontakt Dermatit
Mesleksel İrritan Kontakt Dermatit
Yama Testi
Textile
Occupational Contact Dermatitis
Occupational Allergic Contact Dermatitis
Occupational Irritant Contact Dermatitis
Patch Test
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Mesleksel etmenlerin gelişimlerinde doğrudan rol oynadığı, ya da gelişimlerine katkıda bulunduğu tüm patolojik durumlar, “meslek dermatozları ” olarak tanımlanmaktadır. Mesleki dermatozların %80-90’ından mesleksel kontakt dermatitler (MKD) sorumludur. Mesleksel deri hastalıkları tekstil çalışanlarında önemli morbiditeye neden olabilmektedir. Hem alerjik kontakt dermatit (AKD) hem irritan kontakt dermatit (İKD) vakaları bildirilmiştir. Bu araştırmanın amacı tekstil çalışanlarındaki mesleksel AKD ve İKD’nin tanımlanması ve sıklığının saptanmasıdır. Araştırmaya 408 tekstil fabrikası çalışanı katıldı. Tekstildeki meslek grupları, tekstil hammaddeleri ve tekstil ürünleriyle teması olan ve tekstillerle teması olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Katılımcılara yaş, cinsiyet, mesleki öykü, atopi öyküsü, el yıkama sıklığı, koruyucu önlem kullanımı ve ekzema ile ilişkili şikayetleri sorgulayan anket formu uygulandı. Anket değerlendirmesi sonucunda birinci gruptaki olguların %11,1’i, ikinci gruptaki olguların ise %3,3’ü semptoma dayalı el ekzeması tanısı aldı. Semptoma dayalı el ekzeması olan tüm hastalara Avrupa Baseline Serisi ile birlikte aynı zamanda tekstil serisi alerjenleriyle yama testi uygulandı. Avrupa baseline serisi ile birlikte tekstil serisi yama testi uygulanan 38 hastanın %7,6 ‘sında tekstil boya alerjenlerine ve % 13,2’sinde standart seri alerjenlerine karşı reaksiyon saptandı. Mathias kriterlerine göre tekstil işçilerinin %5,6’sına mesleksel irritan kontakt dermatit, %0,1’ine ise mesleksel alerjik kontakt dermatit tanısı konuldu. İş yerinde irritanlarla ve alerjenlerle maruziyet MKD gelişimi için en önemli bağımsız risk faktörüdür. Tekstil hammaddeleriyle mesleksel teması olan tekstil işçileri işle ilgili dermatit gelişimi açısından en yüksek riske sahiptirler. Ülkemizde MKD'lerin klinik ve tanımlayıcı özelliklerini gösteren kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. MKD’ye bağlı işgücü kayıplarının önlenmesi için ülkemize ait verilerin olması gereklidir. Bu nedenle kendi veri tabanımızın oluşturulması için çok merkezli çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Any pathological conditions of the skin for which job exposure can be shown to be a chief direct or contributory factor are defined as “occupational dermatoses ”. Occupational contact dermatitis (OCD) is responsible for 80-90% of the occupational dermatoses. Occupational skin disease can cause significant morbidity in the textile industry workers. Both allergic contact dermatitis(ACD) and irritant contact dermatitis(ICD) have been reported. The purpose of this study is to characterize and determine the relative frequency of occupational ACD and ICD in textile workers. 408 textile factory workers were involved in this research. Textile occupations were divided into two categories; first group was categorized as occupational exposure of raw textile products and finished textile products, and the second group categorized as no textile product exposure. The participants were evaluated with a questionnaire that asks their age, gender, occcupational backround, atopic status, frequency of hand washing, using protective equipment and symptom of eczema. According to survey result 11,1% of the first group and the 3,3 % of the second group were diagnosed with symptom based hand eczema. All patients diagnosed with symptom based hand eczema underwent patch testing with a “European Baseline Series ” and also textile series allergens. Of the 38 patients applied textile series in addition to the European baseline series skin patch test, 7,6% of patients had positive reaction to textile dye allergens and 13,2 % to standard series allergens. According to the Mathias criteria, 5,6% of the textile workers were diagnosed with occupational irritant contact dermatitis and the 0,1% of the textile workers were diagnosed with occupational allergic contact dermatitis. Exposure to skin irritants and allergens in the workplace is the most significant independent risk factor for developing occupational contact dermatitis. Textile workers with job exposures to raw textile materials are at highest risk for work-related dermatitis. In our country, there has been no comprehensive study presenting the clinical and descriptive characteristics of OCD. For preventing OCD and reducing sick leave we need to have data that belong to our country. Consequently, multicenter studies should be performed for establishing our own database on OCD.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 19.01.2015 tarih ve 2014TPF023 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1144
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceren Coza.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

156
checked on May 6, 2024

Download(s)

138
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.