Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1145
Title: E-Lojistikte kritik faaliyetlerin belirlenmesi ve Türkiye’deki e-lojistik uygulamaları
Other Titles: E-Logistic applications & determination of critical activities of e-logistics in Turkey
Authors: Sarıcan, Mert Anıl
Advisors: Mevhibe Ay Türkmen
Keywords: E-Lojistik
E-Ticaret
Lojistik Yönetimi
Bilişim ve İletişim Teknolojileri
E-Logistics
E-Trade
Logistics Management
Informatics and Communication Technologies
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüz rekabet ortamında, rekabet avantajını sağlamak ve bu durumu devam ettirmek için işletmeler, ürün ve hizmetlerde hız, maliyet ve kaliteye önem vermek zorundadırlar. Bunun için işletmeler, lojistik sistemlerini gelişmiş teknolojiye uyumlu hale getirmek durumundadırlar. Bu çalışmada, Türkiye’deki lojistik işletmelerinin, faaliyetlerinde bilişim ve iletişim teknolojilerinin lojistik uygulamalarında kullanılmasıyla birlikte lojistik faaliyetlerin ne derece etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; lojistiğin tanımından başlanılarak, lojistiğin tarihsel gelişimi, geçmişten günümüze kadar Dünya’da ve Türkiye’de lojistik sektörünün önemi, lojistik yönetimi ve lojistik yönetiminin temel unsurlarının açıklamalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde; elektronik ticaret ve lojistikle olan ilişkisi konu edilmiştir. İlk kısımda e-ticaretten kısa bir şekilde bahsedilerek e-ticaret türleri hakkında bilgi verilmiş ve e-lojistiğe geçiş yapılmıştır. Daha sonra e-lojistiğin uygulama alanları, e-lojistik yazılımları ve uygulamaları, e-lojistiğin sağladığı avantajlar ve e-lojistik uygulamalarında karşılaşılan zorluklar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde; Türkiye’de e-lojistik uygulayan ve uygulamayan lojistik işletmelerine elektronik posta, telefon ve yüz yüze görüşme yöntemleri kullanılarak kapsamlı bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma kapsamında işletmelerin e-lojistik yazılım ve uygulamalarından beklentileri, e- lojistiğin işletmeler için faydaları, e-lojistik yazılım ve uygulamalarının işletme performansına etkileri, e-lojistiğin benimsenmesini engelleyen temel faktörler incelenmiştir. Toplanan araştırma verileri, istatistiksel olarak analiz edilip, elde edilen bulgular çalışma sonunda sunulmuştur. Dördüncü bölümde; Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Ayrıca, araştırma sonuçlarına bağlı olarak işletme yöneticilerine önerilerde bulunulmuştur.
In current competition, for companies to take advantage and keep continuous, speed in services and product, cost and quality must be considered important. Because of this, companies must use harmonized and developed technology in their logistics systems. In this study the logistics companies in Turkey, for their activities, informatics and communication technology usage in logistics applications and determination of effect rate is aimed to find out. This study is prepared as four chapter. In the first section; at the beginning definition of logistics, historical development of logistics, from past present day development of logistics and the importance of logistic sector in Turkey and Word, this part includes logistic management and the basic terms of logistic management. In the second chapter; e-trade and relation with logistic settled as topic in this part. At the first paragraph mentioned e-trade and shortly mentioned about e-trade kind’s and smoothly passed to e-logistics. Lately, application areas of e-logistics, e-logistics software’s and applications, the advantages provided by e-logistics and problems in applications of e-logistic are described. In the third chapter; in Turkey, a comprehensive survey performed by using e-mail, phone, and face to face between e-logistics user and non-user logistic companies. In the coverage area of study, expectance of companies from e-logistic software’s and applications, benefits of e-logistics for those companies, the effects of e-logistic software’s and applications to for those company performances, examination of e-logistics what slows down acceptance by user. Collected study data’s analyzed and all findings mentioned at the end of the study. In the fourth chapter; the results obtained within the scope of the research is evaluated. In addition, some suggestions were made to the business managers, depending on the research results.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1145
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mert Anıl Sarıcan.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

312
checked on May 27, 2024

Download(s)

230
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.