Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1146
Title: PAI –1 4G/5G gen polimorfizmi ilenon-travmatik lunatum avasküler nekrozu arasındaki ilişki
Other Titles: Association between PAI-1 4G/5G polymorphisms and non-travmatik avascular necrosis of lunatum
Authors: Gönen, Metin
Advisors: Fahir Demirkan
Keywords: PAI-1 4G/5G
Keinböck Hastalığı
Polimorfizm
Lunatum
Osteonekroz
Keinböck's Disease
Polymorphism
Osteonecrosis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Lunatum avasküler nekrozu (Keinböck Hastalığı), lunat kemikte subkondral nekroz, karpal kemiklerde çökme ve el bileği ekleminde dejeneratif artrit ile sonuçlanan bir hastalıktır. 1910 yılında Robert Keinböck tarafından tarif edilmesinden bu yana hastalığın etiyolojisi halen aydınlatılmış değildir.Negatif ulnar varyans gibi biyomekanik nedenler, bazıdamarsal ve travmatik nedenler suçlanmakla beraber genel kanı; interosseoz kan akımındaki zayıflama olarak ortaya konmuştur. 7.kromozomda (7q21.3-22) bulunan PAI-1 geni; 12,3 kilobazdan oluşur ve 9 ekson ve 8 intron bölgesi içerir. 4G/5G polimorfizmi tek guanin nükleotidinin delesyon veya insersiyon varyasyonudur. 5. Guaninin insersionu veya delesyonuna göre polimorfizim genotipi belirlenir. PAI-1 genine ait üç çeşit genotip bulunmaktadır; 4G4G,4G5G ve 5G5G. Yüksek PAI-1 aktivitesi herzaman 4G4G genotipte 4G5G ve 5G5G genotipe göre daha fazladır. PAI-1 koagülasyonun düzenlenmesi ve fibrinolitik sistem için kritik rol oynar. Azalmış plazma fibrin yıkımı aktivitesi, yüksek PAI-1 plazma düzeyleri ile ilişkilidir. LiteratürdePAI-1 4G/5G polimorfizmi; tekrarlayan gebelik kayıpları, miyokard enfarktüsü, serebrovasküler hastalıklar, femur başı avasküler nekrozu gibi hastalıklarla ilişkilendirilmiş ve sorumlu tutulmuştur. Bu çalışmada, non-travmatik lunatum avasküler nekrozuna PAI-1 4G/5G polimorfizminin etkisini belirlemek hedeflendi. Bu amaçla kırkbeş lunatum avasküler nekrozlu hasta ve kontrol grubu olarak benzer demografik özelliklere sahip kırkbeş sağlıklı birey dahil edildi.Hasta ve kontrol gruplarında allel spesifik PCR ve dizi analizi yöntemi ile PAI-1 4G/5G polimorfizminin dağılımını belirlemek amacıyla periferik kan örneklerinden genomik DNA izole edildi. Hasta grubunda, sekiz(17,8%)4G4G, yirmialtı (57,8%) 4G5G, onbir(24,4%)5G5GPAI-1 genotip; kontrol grubunda ise beş(11,1%)4G4G, yirmibir(46,7%)4G5G ve ondokuz(42,2%) 5G5GPAI-1 genotip tespit edildi. Hasta ve kontrol grupları arasında polimorfizm dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. (p=0,187). Bununla birlikte istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen 4G alleline sahip olan kişilerde Keinböck hastalığı görülme riski 5G alleline sahip olan kişilere göre 2,26 kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı (OR=2,259; %95Cl [0,917 - 5,562]; p=0,076). Sonuç olarak; 4G homozigot genotipi hasta grubunda 1,6 kat daha yüksek tespit edildi ancak Keinböck hastalığı ile PAI-1 4G/5G polimorfizmi arasında istatistiksel ilişki saptanmadı. Geniş gruplar ile yapılacak çalışmalar polimorfizm ilişkisi daha net aydınlatılabilir.
Osteonecrosis of the lunat bone (Keinböck? s Disaese) is an ischemic injury that results in necrosis of the subchondral bone, collapse of the carpal bones, and degeneration of the wrist. Since described by Robert Keinböck in 1910, the etiology of Kienböck?s disease is still unknown. Some biomechanical problems such as negative ulnar variance, vasculer and traumatic causes hold responsible although common opinion is reduced blood supply. The PAI-1 gene, located on 7q21.3–22, spans 12.3 kb and contains nine exons and eight introns. The 4G/5G polymorphism is characterized by a single guanosine nucleotide insertion/deletion variation. The fifth guanine (G base) is inserted or deleted in the 4 G sequence in the – 675th base of the transcription initial point upstream. The PAI-1 gene has three genotypes: 4G4G, 4G5G, and 5G5G. Higher plasma PAI-1 activity is always associated with 4G4G carriers than with 4G5G and 5G5G carriers. PAI-1 is acritical factor that regulates coagulation and fibrinolytic systems.Reduced plasma fibrinolytic activity, relatedwith increasedlevels of PAI-1.PAI-1 4G/5G polymorphism related and responsible for recurrent miscarriage, myocardial infarction, cerebrovascular diseases and femoral head avascular necrosis in literature. In this study, we aimed to detect the role of PAI-1 4G/5G polymorfism in non-traumatic avascular necrosis oflunatum. For this purpose include forty-five lunatum avasvular necrosis patients and forty-five healty controls with similarities. Genomic DNA was extracted from peripheral blood samples to determine the distributions of PAI-1 4G/5G polymorphism by allele spesific pcr and sequencing in patient and control groups.We identified eight(17,8%)4G4G, twentysix (57,8%) 4G5G, eleven(24,4%)5G5GPAI-1 genotype carriers in patients and five (11,1%)4G4G, twentyone(46,7%)4G5G andnineteen(42,2%) 5G5GPAI-1 genotype carriers in healthy subjects. There is no statistically significant difference for distributions of the gene polymorphism between petirnts and control groups(p=0,187). Furthermore, 4G allele increased risk 2.26 fold than 5G allele in Keinböck? s disease with no statistical differences(OR=2,259; %95Cl [0,917 - 5,562]; p=0,076). As a conclusion; it has been identified increased 1,6 fold 4G homozygot genotype in patient group. Although no statistical associations were documented for PAI-1 4G/5G polymorphism in Keinböck? s disease, large-scale studies should be designed to clearly identify these associations in our population.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin 27/04/2016 tarih ve 2016TIPF008 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1146
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metin Gönen.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 6, 2024

Download(s)

68
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.