Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1160
Title: Hipokampal sklerozun eşlik ettiği mezial temporal lob epilepsisinde iktal eeg paternlerinin ve yayılım özelliklerinin cerrahi sonrası nöbetsizlik ile ilişkisi
Other Titles: The relationship between seizure free after surgery and the ictal eeg pattern, spread features of patients at mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis
Authors: Güneş, Özcan
Advisors: Göksemin Acar
Keywords: Meziyal Temporal Lob
Hipokampal Skleroz
Epilepsi
Semiyoloji
Video EEG
Mesial Temporal Lobe
Hippocampal Sclerosis
Epilepsy
Semiology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Hipokampal skleroz ile ilişkili meziyal temporal lob epilepsi (MTLE-HS), cerrahi tedaviden yarar gören ve en sık görülen lokalizasyon ile ilişkili epilepsi sendromudur. Bu çalışmada, MTLE-HS nedeniyle anterior temporal lobektomi (ATLE) yapılmış hastaların cerrahi öncesi iktal yüzeyel elektorensefalografi (EEG) paternlerinin, yayılım özelliklerinin ve nöbet semiyolojisinin cerrahi sonrası nöbetsiz olmaya dair öngörü sağlayıp sağlanamayacağının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D Epilepsi Polikliniği’nde takip edilen ve 2007-2014 yılları arasında ATLE uygulanan, MTLE-HS olan 36 hastanın cerrahi öncesi video EEG monitorizasyon (VEEM) kayıtları değerlendirmeye alınmış. Toplam 159 nöbet kaydı, iki ayrı araştırmacı tarafından iktal semiyolojik özellikler ve yüzeyel EEG özellikler açısından incelenmiştir. Cerrahi sonrası nöbetsiz hastalarda iktal semiyolojik lokalizasyon/lateralizasyon ile ameliyat yapılan taraf arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak, cerrahi sonrası nöbetsiz olan MTLE-HS’lu hastalarda iktal yüzeyel EEG’nin ve semiyolojik özelliklerin lokalize, lateralize olması sık rastlanan ortak özellik gibi durmaktadır. Tezin genel tutarlılık katsayısı cronbach alpha katsayısı p=0,904 olarak bulunmuştur.
Mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis (MTLE-HS) is the most common type of localization related epilepsy and it benefits from surgical treatment. The purpose of this study is to determine semiological and electroencephalographic evidents and features of the patients with MTLE-HS who have been operated to anticipate seizure free probability. Anterior temporal lobectomy were performed in 36 patients between 2007-2014 years. These patients were followed in epilepsy clinic of Neurology Department at Pamukkale University Hospital. All of them had video EEG monitorization before surgery. Semiologic and EEG features of the 159 records were examined by two separate researchers. There was a significant relationship between ictal semiologic localization/ lateralization and the operated side of the brain in seizure-free patients after ATLE procedure. As a result, the localization and lateralization pattern of semiologic and ictal EEG records seemed to be common features in seizure free MTLE-HS patients after ATLE. The general consistency coefficient cronbach's Alpha coefficient of the thesis p=0,904 as were found.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1160
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özcan Güneş.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

332
checked on May 6, 2024

Download(s)

220
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.