Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1174
Title: İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim sekizinci sınıf fen öğretimine etkileri
Other Titles: The effects of cooperarive learning on eight grade elementary science teaching
Authors: Ergün, Ayşegül
Advisors: Hüseyin Bağ
Keywords: İşbirlikli Öğrenme
Fen Bilgisi Ders Başarısı
Fen Öğretimi
Fene Yönelik Tutum
Cooperative Learning
Achievement in Science Classes
Science Teaching
Attitude Toward Science
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme yöntemi ile alışılagelmiş öğrenme yöntemlerinin, öğrencilerin fen bilgisi dersi başarılarına ve tutumlarına olan etkisini belirlemektir. Araştırmada ayrıca işbirlikli öğrenme yöntemi ile ilgili öğrenci görüşleri tespit edilmiştir. Araştırmanın ömeklemini, aym fen öğretmeninin ders verdiği bir ilköğretim okulunun, iki ayn sınıfında okuyan, 68 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma 2004-2005 öğretim yılının bahar döneminde, beş hafta boyunca uygulanmıştır. Sınıflar rast gele deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada ölçme araçları olarak fen bilgisi dersi başarı testi, fene yönelik tutum ölçeği ve grupla çalışma görüş testi kullanılmıştır. İlköğretim sekizinci sınıf müfredatında yer alan “Canlılarda Üreme ve Gelişme” ünitesi seçilmiş ve deney grubunda "Birlikte öğrenme” tekniği, kontrol grubunda ise alışılagelmiş öğretim yöntemleri kullanılarak öğretim yapılmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t- testi sonuçlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, her iki grubun başarı ve tutumları arasında önemli bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuçtan yola çıkılarak, öğrencilerin fen bilgisi dersi başarıları ve fene yönelik tutumları üzerinde “Birlikte Öğrenme” tekniğinin “Alışılagelmiş Öğretim” yöntemlerine göre daha etkili olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, öğrencilerin işbirlikli öğrenme ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu belirlenmiştir.
The purpose of this study is to determine the effect of cooperative learning instruction versus traditional teaching methods on the students achievements in science classes and attitudes toward science. In addition, students opinions pertaining to cooperative learning method are obtained. The sample of the study consists of 68 students from two different eight grade classrooms in an elementary school which is taught by the same teacher. The research is carried out during the spring semester of 2004-2005 educational year for during five weeks. The classrooms were chosen randomly as a control and an experimental group. The measurement instruments used in the study were the science achievement test, attitude scale toward science and a test requesting students opinions on studying with group. The unit of “Reproduction and Development in Living Creatures” was chosen and taught to the experimental group by using co-learning technique and to the control group by using traditional teaching methods. Arithmetic mean, standard deviation and t-test were implemented to analyze data of the study. In conclusion, it has been found that there are significant differences between achievements and attitudes toward science of the two groups. Judging from this result, it can be said that the co-learning technique is more effective than the traditional teaching methods on science achievement and attitude toward science. In addition, student opinions pertaining to cooperative learning has come out positive.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1174
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşegül Ergün.pdf9.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

66
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.