Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1192
Title: "Maddenin sınıflandırılması ve dönüşümleri" konusunda çoklu zeka kuramı destekli öğretim yöntemi'nin öğrenci başarısı, tutumu ve hatırda tutma düzeyine etkisi
Other Titles: The effect of multiple intelligence based education method to the level of student success, attitude and remembering in the unit of changes and classification of matter
Authors: Hüseyin Bağ
Uçak, Esra
Keywords: Çoklu Zeka Kuramı
Fen Eğitimi
Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum
Multiple Intelligence Theory
Science Education
Attitude Toward Science
Issue Date: Aug-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Çoklu Zeka Kuramı’na göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin “Maddenin Sınıflandırılması ve Dönüşümleri” konusunun, 7.sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına, fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin araştırma boyunca oluşturdukları sınıf içi ve sınıf dışı çalışma ürünlerini yansıtan çalışma amaçlı düzenlenen bireysel gelişim dosyaları incelenerek öğrencilerin ve velilerin dersin işlenişine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Ön test-son test kontrol grup tasarımının kullanıldığı bu çalışma 2005-2006 eğitim öğretim yılının güz döneminde Denizli li Kınıklı Beldesi Kınıklı Basma Boyama lköğretim Okulu’ndaki 7-C (n=27) ve 7-D (n=27) sınıflarında öğrenim gören toplam 54 öğrenciyle haftada 3 ders saati olmak üzere 4 hafta boyunca yürütülmüştür. ki sınıftan rasgele seçilen kontrol grubunda dersler düz anlatım ve soru cevaba dayalı geleneksel öğretim yöntemiyle, deney grubunda ise Çoklu Zeka Kuramı’na göre işlenmiştir. Deney ve kontrol grubunda dersler fen bilgisi öğretmeni tarafından işlenmiş olup, araştırmacı derslere katılımcı-gözlemci olarak katılmıştır. Deney grubunda ders planları ve etkinlikler laboratuvarlardaki düzen ve materyaller göz önüne alınarak, araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmanın verilerini; Başarı Testi, Fen Bilgisi Tutum Ölçeği ve öğrencilerin çalışma boyunca sınıf içi ve dışındaki çalışma ürünlerini yansıtan portfolyo dosyaları (bireysel gelişim dosyaları) oluşturmaktadır. Araştırmada Başarı Testi ve Tutum Ölçeği’nden elde edilen veriler t-testi ile SPSS 11,5 paket programında analiz edilmiştir. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Araştırmanın öğrenci ve veli görüşlerine dayalı nicel verileri de tablolar halinde sunulmuştur. Sonuç olarak, Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı öğretim etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin “Maddenin Sınıflandırılması ve Dönüşümleri” konusundaki başarılarına, fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. Öğrencilerin ve velilerin dersin işlenişine ilişkin görüşleri de çalışmanın nicel bulgularını desteklemektedir.
In this research, whether “The Changes and Classification of Matter” unit, which has been developed in accordance with Multiple Intelligence Theory, has any effect upon 7. grade science students’ successes in science lesson, their attitudes toward science lesson, and permanence of attained information in mind have been investigated. Besides, by examining the portfolios, arranged with the aim of study (individual development files), which reflect the products of students’ inside and outside classroom studies, made during the research, the thoughts of students and parents about the lesson have been investigated. This study, in which pretest-posttest control group design was used, has been conducted with total 54 students of 7-C (n=27) and 7-D (n=27) classes in Denizli Province Kınıklı Beldesi Kınıklı Basma Boyama Primary School, by having 3 lessons per week during 4 week period of time, in autumn period of 2005-2006 education instruction year. Chosen randomly from the two classes, in control group the lessons were made through traditional instruction method which depend upon straight expression and question-answer, in experimental group the lessons were made in accordance with multiple intelligence theory. In control and experimental groups, the lessons were made by the science teachers, and the researcher joined the lessons as participant-observer. The lesson plans and activities in experimental group has been prepared through taking the arrangements and materials in laboratories into consideration by researcher. The data of research is consisted of Success Test, Science Attitude Scale and the portfolios (individual development files), which reflect the products of students’ inside and outside classroom studies during the research. In the research, the data obtained from Success Test and Science Attitude Scale have been analyzed with t-test in SPSS 11,5 package program. The meaningfulness level in the analyses have been taken as 0,05. The quantitative data of the research which depend upon the thoughts of students and parents have been presented in tables. Consequently, it can be seen that the instruction activities which depend upon the Multiple Intelligence Theory has a meaningful contribution on 7. grade science students’ successes in “The Changes and Classification of Matter” unit, their attitudes toward science and permanence of attained information in mind. The thought’s of students and parents about the lesson also supports the quantitative findings of the study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1192
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra Uçak.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

464
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.