Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1198
Title: Gümüşler Belediyesi mücavir alanının sıvılaşma analizi ve coğrafi bilgi sisteminde uygulaması
Other Titles: Liquefaction analysis and georaphical information systems application of Gümüşler Municipality settlement area
Authors: Şen, Gulmustafa
Advisors: Erdal Akyol
Keywords: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Sıvılaşma
Sıvılaşma Potansiyeli İndeksi (SPI)
Gümüşler
Denizli
Geographic Information Systems (GIS)
Liquefaction
Liquefaction Potential Index (LPI)
Gumusler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Denizli ili Gümüşler Belediyesi Mücavir Alanındaki zeminlerin, Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) faydalanarak Sıvılaşma Potansiyel İndeksi (SPI) değerleri hesaplanmış ve bu değerleri kullanarak eş sıvılaşma eğrileri elde edilmiştir. Gümüşler Belediyesi mücavir alanında, üzerinde yerleşimlerin olduğu Neojen birimleri, havzada çökelmiş olan Neojen karasal istifinin en üst seviyelerini oluşturur. İstifin bu kesimleri Üst Miyosen (Ponsiyen) yaşlıdır. Çalışma alanındaki Neojen birimleri, altı alt bölüme ayrılmıştır. Bunlar, tabandan tavana doğru sırasıyla; Kiltaşı- Marn-Silt birimi, Fosilli Kireçtaşı, Silt-Kum-Çakıl ardalanması, Çakıltaşı-Kumtaşı, Çakıltaşı-Kumtaşı-kireçtaşı-Silttaşı ardalanması ve Gölsel Kireçtaşı birimleridir. Çeşitli laboratuar deneyleri sonuçlarına göre çalışma alanındaki zeminlerin tane boyu dağılımları, Atterberg (kıvam) limitleri belirlenmiş ve Birleştirilmiş Zemin Sınıflama sistemine göre zeminler sınıflandırılmıştır. Bu numuneler üzerinde yapılan deneyler sonucu likit limit değerleri %14-43 arasında, plastik limit değerleri %17-35, plastisite indisi değerleri ise 1 ile 12 arasında değişir. Bölgede ince taneli (kil-silt, silt, kum) zeminlere sıkça rastlanmaktadır. Birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine göre bölgedeki zeminler daha çok CL, ML, CL-ML grubundadır. Ayrıca SM, SM-SC, OL, GC, GM (SK 1 0), S W-SP (SK25) grubu zeminler de laboratuar analizleri sonucu tespit edilmiştir. Standart Penetrasyon Testi (SPT) verileriyle, Iwasaki ve diğ. (1978, 1982) tarafından önerilen yöntemle SPI hesaplanarak, sıvılaşma duyarlılığı ortaya konulmuştur.
In this study, the Liquefaction Potential Indexes (LPI) are calculated and using Geographical Information Systems (GIS) and the LPI values the iso-liquefaction curves are obtained for Gumusler Municipality settlement area in Denizli. The study area is the Neogene units which has housing on is the top level of the Neogene terrestrial deposits which has settled at the basin. That part of the deposit is Early Miocene (Ponsien) aged. The Neogene units in the study area are consists of six subdivisions. These are from bottom to top Claystone-Marl-Silt unit, Limestone with fossils, Silt-Sand-Gravel sequence, Gravelstone-Sandstone, Gravelstone-Sandstone- Limestone-Siltstone sequence and Marine Limestone units. Depending on the various laboratory experiments on the disturbed soil samples of the study area grain size distributions and Atterberg limits of the soil in the region are determined and they are classified according to Unified Soil Classification System. The values for liquid limits of the soil samples 14 % - 43 %, plastic limits 17 % - 35 %, plasticity indexes are between 1 and 12. Fine grained soils (clay-silt, silt, sand) are frequently encountered in the region. According to Unified Soil Classification System the soils are mostly in CL, ML, CL-ML groups. In addition to these SM, SM-SC, OL, GC, GM (SK 10), SW-SP (SK 25) groups of soil are also encountered by laboratory experiments. By using Standard Penetration Test data and the method proposed by Iwasaki et al. (1978, 1982) Liquefaction Potential Indexes (LPI) are calculated and the liquefaction susceptibility of the region determined.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1198
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gulmustafa Şen.pdf13.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

72
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.