Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1227
Title: Demografik değişkenlerin farklı kuşak ayrımlarında örgütsel sinizme etkisi
Other Titles: The effect of demographic variables on organizational cynicism on the basis of different generation
Authors: Aytaş, Seher
Advisors: Esin Barutçu
Keywords: Örgütsel Sinizm
Sinizm
X Kuşağı
Y Kuşağı
Demografik Özellikler
Organizational Cynicism
Cynicism
X Generation
Y Generation
Demographic Characteristic
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Çalışanların yöneticilerine karşı inançsızlığı, davranışların ardında art niyet arama, güvensizlik, öfke, şüphecilik ve eleştirisel tavırlar gibi olumsuz tutum ve davranışları içeren örgütsel sinizm günümüz örgütlerinde giderek yaygın hale gelmekte, çatışma ortamı oluşturmakta ve bertaraf edilmek istenilen çalışan davranışlarının içerisinde yer almaktadır. Günümüz örgütlerinin çalışan profillerine bakıldığında, her birinin karakteri, beklentileri, yaşama amacı, içinde bulundukları koşullar ve iş yapış şekilleri farklı olan üç farklı kuşağın aynı anda yer aldığı görülmektedir. Bu kişisel farklılıklar ise aynı önetimsel süreçlere dâhil olan bireylerin yöneticilerini algılayış biçimlerinde ve iş hayatındaki davranışlarında belirgin farklar ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Zira şikayet etmeyen, sorumluluk anlayışı yüksek, daha kanaatkar ve itaatkar olan X kuşağı çalışanları ile sabırsız, hırslı, rutinlerden ve prosedürlerden hoşlanmayan ve inisiyatif kullanmak isteyen Y kuşağı çalışanlarının iş değerlerinin, örgüt içi davranışları algılayış biçimlerinin ve otoriteye karşı bakış açılarını farklılık göstermesi şaşırtıcı olmamaktadır. Bu çalışmada farklı kişilik özellikleri, tutum ve değerleri olan kuşakların örgütsel sinizm dereceleri ve demografik değişkenlere göre sinizm derecelerinin farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlere ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan farklı kuşak mensubu akademisyenlerin örgütsel sinizm düzeyleri yaş, cinsiyet, medeni durum ve unvan değişkenlerine göre ele alınmıştır. Akademik personelin demografik değişkenlerine göre kuşak ayrımlarında örgütsel sinizm ve alt boyutlarında anlamlı fark olup olmadığını test etmek için Bağımsız Örneklem T testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre akademik personelin sinizm düzeylerinin ve alt boyutlarının kuşak ayrımlarında demografik değişkenlere bağlı olarak anlamlı şekilde değiştiği tespit edilmiştir.
Organizational cynicism including negative attitudes and behaviors such as employees’ disbelief against their managers, bad intention behind behaviors, lack of confidence, anger, skepticism and critical attitudes are getting increasingly common in today’s organizations, creating a conflict and taking part in employee behaviors that desired to be eliminated. When we look at the employee profile of today’s organizations, it is seen that there are three different generations that each has different working styles and conditions in which they are in, the purpose of living, expectations, characters. These personal differences cause significant differences among individuals, who take place in the same administrative processes, on perceiving their managers and behaviors in the workplace environment. It is not surprising that there are differences in perceptions of intra-organizational attitudes and views towards authority between X Generation’s employees, who do not complain, have a high sense of responsibility, are more conscientious and obedient; and Y Generation’s employees, who are impatient, ambitious, dislike routines and procedures and want to use initiative, in their job values. In this study, it was determined whether the level of cynicism differed according to organizational cynicism scores and demographical variables of generations with different personality traits, attitudes and values. The research was conducted over the academicians working in Mehmet Akif Ersoy University. The organizational cynicism levels of the academicians of different generations participating in the research were analyzed according to the variables of age, gender, marital status and academic position. Independent Sample T- Test and One-Way ANOVA were used to test whether there was a significant difference in organizational cynicism and sub-dimensions of generation differences according to demographic variables of academic staff. According to the findings, it was determined that cynicism levels and subscales of academic staff change considerably based on demographic variables in generation discriminations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1227
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seher Aytaş.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

90
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.