Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1230
Title: Helikobakteri pylori enfeksiyonunda bizmutlu ve bizmutsuz ardışık tedavinin başarı oranları
Authors: Yiğit, Mebure
Advisors: Mustafa Çelik
Keywords: Helikobakter Pylori
Ardışık Tedavi
Bizmut
Non-ülser Dispepsi
Helicobacter Pylori
Sequential Therapy
Bismuth
Non-ulcer Dyspepsia
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Bu çalışmada, dispeptik yakınmalarla gastroenteroloji polikliniğine başvuran ve gastrit ön tanısı ile alınan endoskopik biyopside Helikobakter Pylori (Hp) saptanan hastalarda bizmutlu ve bizmutsuz ardışık tedavinin başarı oranları ve Hp eradikasyonunun nonülser dispepsi üzerindeki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, nonülser dispepsi ön tanısı ile Hp eradikasyonu olarak bizmutlu ardışık tedavi ve bizmutsuz ardışık tedavi verilen 95' er hasta dahil edildi. Her iki grupta tedaviyi bırakma oranları karşılaştırıldı. Ayrıca gruplar arasında başarılı Hp eradikasyon oranları karşılaştırıldı.Ayrıca Hp eradikasyonu yapılan tüm hastalar ve yapılamayan tüm hastalar iki grup olarak değerlendirildi.Bu iki grup tedaviden fayda görme, dispepsi şikayetlerinde azalma oranları açısından karşılaştırıldı. Sonuçlar: Çalışmaya alınan hastalardan 1.gruptan 7/91(%7.6) hastanın, 2.gruptan 5/91(%5.4)hastanın tedaviyi tamamlayamadığı saptandı.Gruplar arasında tedaviyi bırakma oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).Her iki gruptan tedaviyi tamamlayan hastalar tedavi sonrası Hp eradikasyon oranları açısından karşılaştırıldı.Tedavi sonrası 1.gruptan 72/84 (%85.2) hastada, 2.gruptan 71/86 (%82.6) hastada Hp ‘nin eradike edilebildiği saptandı.İki grup arasında eradikasyon başarısı açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).Tedaviyi tamamlayan 170 hasta Hp eradike edilenler ve Hp eradike edilemeyenler olarak iki gruba ayrıldı ve iki grup tedaviden fayda görme oranları açısından karşılaştırıldı.Hp eradike edilen grupta 125/143 (%87.4) hastanın tedaviden fayda gördüğü saptandı.Hp eradike edilemeyen grupta 12/27(%44.4) hastanın tedaviden fayda gördüğü saptandı.Hp eradike edilen grupta dispeptik şikayetlerde iyileşme oranı, eradikasyon yapılamayan gruba göre belirgin oranda daha yüksek saptandı (p<0.001). Yorum: Levofloksasinli ardışık tedavi Hp eradikasyonunda etkili ve güvenilir bir seçenektir. Ayrıca iyi tolere edilir. Tedaviye bizmut eklenmesi eradikasyon oranında anlamlı artışa sebep olmamış, bununla birlikte tedavi toleransı ve yan etki açısından olumsuz bir katkıda da bulunmamıştır.Ayrıca birlikte non-ülser dispepsi hastalarında başarılı Hp eradikasyonu, semptomatik iyleşmeye anlamlı düzeyde katkı sağlamaktadır.Bu sebeple nonülser dispepsi hastalarında Hp eradikasyonu gerekli ve faydalıdır.
Introduction: In this study, we aimed to evaluate the success rate of sequential therapies with or without bismuth, in patients who applied to the gastroenterology clinic with dyspepsia and Hp determined by endoscopic biopsy with a preliminary diagnosis of gastritis. We also aimed to assess the efficacy of Hp eradication in non-ulcer dyspepsia. Materials and Methods: In this study, patients with Hp eradication and the preliminary diagnosis of non-ulcer dyspepsia were enrolled. 95 patients received sequential therapy containing bismuth and 95 patients received sequential therapy without bismuth. Treatment discontinuation rates in each groups were compared. Also, successful Hp eradication rates between the groups were compared. Additionally, all patients with and without Hp eradication was studied in two groups. These two groups were compared with benefit from treatment and reduction in the rate of dyspepsia symptoms. Results: 7/91(%7.6) of the patients in the group 1 and 5/91(%5.4) of the patients from group 2 were unable to complete the treatment.There was no statistically significant difference between two groups, ın terms of treatment discontinuation rates between (p>0.05).Patients from both groups who completed the treatment were compared in terms of Hp eradication rates after treatment. 72/84(%85.2) of the patients from the group 1 and 71/86 (%82.6) of the patients from the group 2 were able to be Hp eradicated after treatment. There was no significant difference between the two groups in terms of the success of eradication (p> 0.05).170 patients who completed the therapy were divided into two groups those who can and can not be eradicated Hp.These two groups were compared for the rates of benefit from treatment. 125/143(%87.4) of the Hp eradicated group were found benefited from the treatment. 12/27(%44.4) of the Hp non-eradicated group were found benefited from the treatment.Recovery rate of dyspeptic complaints of the Hp eradicated group was found significantly higher than the Hp non-eradicated group (p<0.001). Discussion: Levofloxacin containing sequential therapy is an effective and safe option for Hp eradication. It is also well tolerated.Adding bismuth to the treatment did not lead to significant increase of eradication, however, it was not in a negative contribution to the treatment tolerance and side effects.In addition, successful Hp eradication in patients with non-ulcer dyspepsia has contributed significantly to symptomatic recovery.For this reason, Hp eradication in patients with non-ulcer dyspepsia is necessary and useful.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1230
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mebure Yiğit.pdf832.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

86
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.