Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1280
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSelçuk Yüksel-
dc.contributor.authorHepduman, Pınar-
dc.date2016-12-20en_US
dc.date.accessioned2016-12-20T12:00:48Z
dc.date.available2016-12-20T12:00:48Z
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1280-
dc.descriptionBu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 11/04/2016 tarih ve 2016-TPF-00025 nolu kararı ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractHenoch Schönlein purpurası (HSP) çocukluk çağında en sık görülen vaskülitlerdendir. Hastalık deride purpura, artrit, karın ağrısı, böbrek tutulumu vb. bulgular ile ortaya çıkar ve genellikle kendiliğinden remisyona girer. HSP'de morbiditeyi belirleyen ön önemli faktör böbrek tutulumudur. Bu nedenle HSP nefritinin oluşum mekanizmasını açıklığa kavuşturmak ve uygun tedaviyi başlamak önemlidir. Tüm bu bilgilerin ışığında böbrek tutulumunu ön gördürücü yeni belirteçlere gereksinim olmaktadır. Çalışmamızda deri dokusundaki Pentraksin 3 (PTX3) düzeyi ile böbrek tutulumu ilişkisini araştırmayı amaçladık. Kliniğimizde HSP tanısı ile en az 6 ay takip edilen 226 hastadan çalışma kriterlerine uygun 205 hastaya ait veriler retrospektif olarak değerlendirilerek çalışmaya dahil edildi. HSP’li çocukların klinik ve laboratuvar verileri çıkarıldı. Hastalar böbrek tutulumu açısından Meadow sınıflamasına göre gruplandırıldı. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda saklanmakta olan deri biyopsilerinden yeni kesitler alınarak PTX3 Poliklonal Antikoru tutulumu değerlendirildi. Antikor tutulumu semikantitafif olarak (0: tutulum yok, +1, +2 ve +3 tutulum) değerlendirildi. Hastaların 96 (%46)’sı kız, 109 (%54)’u erkekti. Ortalama yaş 7,8±3,64 yıl, erkek/kız oranı 1,13 saptandı. Hastaların tümünde (%100) palpabl purpura şeklinde cilt tutulumu mevcuttu Eklem tutulumu 139 (%67,8) olguda, gastrointestinal tutulum 48 (% 23,4) olguda, böbrek tutulumu 79 (%38,5) olguda saptandı. Başvuru yaşı, cinsiyet, relaps, döküntü süresi, başvuruda hipertansiyon bulunması, immünglobulin A (IgA) yüksekliği, eklem, gastrointestinal sistem (GİS), atipik sistem tutulumu ve erken steroid başlanması ile böbrek tutulumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Ciltte PTX3 tutulumu ve IgM pozitifliği olan hastalarda böbrek tutulumu daha sık saptandı. (p=0.001). Ancak böbrek tutulum derecesi ile dokuda PTX3 tutulum yoğunluğu arasında istatistiksel fark saptanmadı. Ayrıca ISKDC’ye (International Study of Kidney Disease in Children) göre böbrek biyopsileri sınıflandırılmış hastalardan böbrek biyopsi evresi yüksek olan hastaların, cilt biyopsisindeki PTX3 antikoru tutulumu da yüksek bulundu. Bu sonuçlar ile HSP’li hastaların deri biyopsilerinde PTX3 Poliklonal Antikoru pozitifliğinin daha sonra ortaya çıkabilecek böbrek tutulumunu ön gördürücü bir belirteç olarak kullanılabileceği; ancak böbrek tutulum derecesini göstermede tek başına bir belirteç olarak kullanılamayacağı sonucuna varıldı. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerin prospektif çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractHenoch-Schönlein Purpura (HSP) is one of the most common types of vasculitis in childhood. The symptoms of HSP include purpura, arthritis, abdominal pain, renal involvement, etc. and the usual course of HSP is spontaneous remission with time. The leading cause of morbidity is renal involvement. Thus, it is important to clarify the mechanism of onset of Henoch Schönlein Purpura Nephritis (HSPN) and to initiate the most appropriate treatment for HSPN. Therefore, new indicators of renal involvement are needed. The aim of our study w as to investigate the relationship between skin tissue PTX3 (Pentraxin 3) level and renal involvement. In our study, 205 suitable patients for study criteria out of 226 patients with Henoch-Schönlein Purpura for a period of at least 6 months were evaluated retrospectively. Clinical and laboratory data of these HSP patients were collected. Patients were classified into groups according to Meadow classification for renal involvement level. New pathological sections were taken from the skin biopsies stored in the Department of Medical Pathology and examined for polyclonal PTX3 antibody level. Antibody staining was assessed semiquantitatively (0: no staining, +1, +2, and +3 staining). There were 205 HSP patients, 109 male (54%) and 96 female (46%). Mean age of patients was 7,8±3,64 and male/female ratio was 1.13. Dermatologic sign as palpable purpura was observed in all cases (100%). Joint involvement was noted in 139 cases (67,8%), Gastrointestinal (GI) involvement was noted in 48 cases (23,4%) and renal involvement was determined in 79 cases (38,5%). There was no statistically significant relation between renal involvement and age of admission, gender, development of relapse, the duration of rashes, hypertension, high Immunoglobulin A level, joint involvement, GI involvement or atypical system involvement and early steroid treatment. Renal involvement was found statistically higher for patients with PTX3 and Immunoglobulin M deposition in skin (p=0.001). But, there was no statistically significant difference between the renal involvement grade and the density of PTX3 staining in the tissue. PTX3 staining levels in skin biopsy were found higher for patients whose kidney biopsy grade was high which classified according to ISKDC (International Study of Kidney Disease in Children). These results were suggested that polyclonal PTX3 antibody staining in skin biopsy of HSP patients can be used as a predictive marker for subsequent renal involvement; but it can not be used alone as a prognostic marker in showing the degree of kidney involvement. Our results should be supported by studies with prospective series.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectHenoch Schönleinen_US
dc.subjectBöbrek Tutulumuen_US
dc.subjectPTX3 Poliklonal Antikoruen_US
dc.subjectRenal Involvementen_US
dc.subjectPolyclonal PTX3 Antibodyen_US
dc.titleHenoch Schönlein purpuralı hastaların deri biyopsisi’nde pentraksin 3 poliklonal antikorunun bakılması ve böbrek tutulumu ile ilişkisinin gösterilmesien_US
dc.title.alternativePolyclonal pentraxin 3 antibody staining on skin biopsy of children with Henoch-Schönlein purpura and it’s relation to renal involvementen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid458106en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Hepduman.pdf3.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

106
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.