Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1368
Title: 1980’ler Türkiye’sinden bir popüler kültür öğesi: taverna müziğini sosyolojik perspektifle yeniden okumak
Other Titles: A popular culture element from 1980s' Turkey: re-reading tavern music in the aspect of sociological perspective
Authors: Aktaş, Gül
Tayfundağı, Türker
Keywords: Taverna
Popüler Kültür
Müzik
Tüketim
Mekan
Tavern
Popular Culture
Music
Consumption
Space
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Türkiye’de 1980’li yıllar, önemli siyasal, toplumsal ve kültürel değişimlerin yaşandığı, kendine özgü karakteristik niteliklere sahip bir dönem olarak ön plana çıkmaktadır. 1980 öncesinde yaşanan şiddet olayları ve sonrasında ordunun müdahalesiyle başlayan askeri yönetim süreci, toplumsal yaşamın tüm alanlarında etkilerini hissettirmiştir. 1983 yılında yönetimi devralan siyasal iktidarın uyguladığı siyasi ve ekonomik alandaki liberal politikalarsa yine toplumsal ve kültürel yaşamı farklı parametreleriyle etkilemiştir. Bu noktadan yaklaştığımızda çalışma, 1980’li yılların toplumsal ve kültürel atmosferinin, müziğin karakteristik özelliklerini ne şekilde belirlediğini keşfetmek amacıyla yapılmaktadır. Taverna, söz konusu dönemde ortaya çıkan bir popüler müzik kültürü olarak çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Taverna, sanatçıların sergiledikleri kendilerine özgü tutum, davranış ve mekânların karakteristik özellikleriyle analiz edilmektedir. Taverna izleyici ve müşteri kitlesi ise, tüketim kültürü kapsamında inceleme konusu olmuştur. 1980’li yılların toplumsal atmosferi, tavernanın popüler konumu, taverna sanatçıları ve izleyicileri, farklı bölümler içerisinde analiz edilerek sosyolojik bir bakışla değerlendirilmiştir.
1980s in Turkey rise to prominence as a peculiar age in which important political, social and cultural alterations had been lived. The military administration process which started with the violence events that took place in the beginning of 1980 and the intervention of the army afterwards, made its effects to be felt on all spheres of social life. The political and economic liberal policies of the political power, which took over the administration in 1983, also affected social and cultural life with different parameters. In the aspect of abovementioned point of view, this study endeavours to discover how cultural and social atmosphere in 1980s has influenced characteristic features of music. The Tavern constitutes the focus of this study as a popular music culture that emerged in the mentioned period. The Tavern is analyzed by the characteristics of the artist’s attitudes, behaviors and spaces that they exhibit. The audience and audience of the Tavern have been the subjects of consumer culture. The social atmosphere of the 1980s, the popular position of the tavern, tavern artists and spectators were analyzed in different chapters and evaluated with a sociological view.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1368
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Türker Tayfundağı.pdf862.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 29, 2023

Download(s)

32
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.