Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1393
Title: Behçet hastalarında toll-like reseptör 2 gen polimorfizminin araştırılması
Other Titles: I?nvestigation of toll-like reseptor 2 gene polymorphism in patients with Behçet's disease
Authors: Öncü, Mustafa
Advisors: Şeniz Duygulu
Keywords: TLR-2
Behçet Hastalığı
Polimorfizm
Haplotip
Behçet’s Disease
Polymorphism
Haplotype
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Behçet hastalığı ilk olarak tekrarlayan oral aft, genital ülserasyon, iridosiklit trikompleksi şeklinde tanımlanmıştır. Daha sonrasında deri, gastrointestinal, pulmoner, kardiyovasküler, romatalojik, renal ve merkezi sinir sisteminin de tutulabildiği kronik, tekrarlayan, vaskülitik bir multisistem hastalığı olduğu anlaşılmıştır. Etiyopatogenezde genetik yatkınlık, immünolojik değşiklikler, mikrobiyal ve çevresel faktörler suçlanmaktadır. Bu çalışmada TLR-2’de rs2289318, rs3804099, rs13150331 ve rs5743708 odaklarındaki polimorfizmlerin hastalık gelişimine etkisi ve hastalığın klinik bulguları üzerine etkisi amaçlanmıştır. Çalışmaya 60 Behçet hastası ve otoimmün ya da alerjik hastalığı olmayan 74 sağlıklı gönüllü alındı. Hasta ve kontrol gruplarında PCR-RFLP (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) yöntemi ile TLR-2’de rs2289318, rs3804099, rs13150331 ve rs5743708 gen polimorfizmleri belirlendi ve haplotip analizi uygulandı. Elde edilen değerler çalışma grupları arasında karşılaştırıldı. Çalışmamızda rs2289318, rs3804099, rs13150331 ve rs5743708 polimorfizmleri ile BH arasında anlamlı ilişki saptanmadı. rs13150331 odağındaki allel frekansları arasında aile öyküsü olanlar ve olmayanlarda istatistiksel farklılık saptanmıştır (p=0,013). rs13150331 odağında aile hikayesi olan hasta grubunda A alleli anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Haplotip analizinde BH ve kontrol grubunda en sık ATGC haplotipi saptandı ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Sonuç olarak s2289318, rs3804099, rs13150331 ve rs5743708 polimorfizmleri hastalığın gelişimi ve klinik özelliklerin belirlenmesinde pek etkili görünmemektedir. Sadece rs13150331 odağının aile öyküsü ile ilişkisi saptanmıştır.
Behçet’s disease firstly described trisymptom complex including recurrent oral ulcer, genital ulceration and iridocyclit. It was later found to be a chronic, recurrent, vasculitic multisystem disease involving the skin, gastrointestinal, pulmonary, cardiovascular, rheumatologic, renal and central nervous system. In ethiopathogenesis, genetic susceptibility, immunological changes, microbial and environmental factors are implicated. In this research, it is purposed to investigate the impact of rs2289318, rs3804099, rs13150331 and rs5743708 polymorphism in TLR-2 on susceptibility of Behçet’s disease and clinical feature of disease. 60 patients with Behçet’s disease and 74 healthy volunteers with no autoimmun and allergic disease were enrolled in the study. In patients and control groups, rs2289318, rs3804099, rs13150331 and rs5743708 gene polymorphisms in TLR-2 determined by PCR-RFLP (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) method and haplotype analysis is applied. Then data is compared between the study groups. In our research, the significant association between rs2289318, rs3804099, rs13150331, rs5743708 polymorphisms and Behçet’s disease is not determined. Allelic frequencies in rs13150331 were statistically different between those with family history and those without (p=0,013). At rs13150331 locus A allel is found significantly high on patient group with family history. In haplotype analysis, ATGC haplotype is found most comman in both Behçet’s disease and control group. There is no statistically significant difference between these two groups. In conclusion, rs2289318, rs3804099, rs13150331 and rs5743708 polymorphisms has no affect on Behçet’s disease susceptibility and determination of clinical features. Only the rs13150331 focus was associated with family history.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ‘nin 01.09.2015 tarih ve 2015TPF026 no’lu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1393
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Öncü.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.