Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1394
Title: Doğu ve güneydoğudan göç eden bireylerin yoksulluk ve sosyal dışlanma boyutunda incelenmesi (Manisa ili örneği)
Other Titles: Assessment of individuals migrate from east and south eastern turkey in the context of poverty and social exclusion (Manisa case)
Authors: Kamil Orhan
Temel, Ramazan
Keywords: Göç
Yoksulluk
Sosyal Dışlanma
Manisa
Doğu ve Güneydoğu
Migration
Poverty
Social Exclusion
East and Southeastern Turkey
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Göç olgusu, insanların yerleşim yerinden bir başka yerleşim yerine yaptığı değişiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik, toplumsal, kültürel, çevresel ve siyasal gibi nedenlerden kaynaklanan göç olgusu, çok boyutlu bir nüfus hareketidir. İnsanlık tarihiyle eş değer olan göç olgusu, beraberinde birçok problem alanı ortaya çıkardığı için incelenmeye değer bir konu olarak görülmektedir. Gerek ulus içi gerekse uluslararası göçe maruz kalan bireyler tüm dünyayı ilgilendiren sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu problemlerden belki de en önemlileri göç eden bireyler için kaçınılması mümkün olmayan yoksulluk ve sosyal dışlanma olgularıdır. Yoksulluk olgusunu tanımlamak gerekirse, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması ve yeterli gelir elde edememesi durumudur. Sosyal dışlanma ise bireylerin toplumdan ötekileştirilmesi, ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardan toplum ve yaşadığı yerin dışında tutulmasıdır. Ülkemizde ekonomik gelişmişlik, terör ve benzer birçok nedenlerle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki gelişmemiş ya da az gelişmiş yerleşkelerden Batıdaki gelişmiş yerlere göç yaşanmaktadır. Manisa ili tarım ve ekonomik anlamda gelişmiş ve gelişmekte olan bir yer olduğu için doğu ve güneydoğu bölgelerinden farklı dönem ve nedenlere göç almış ve almaya devam etmektedir. Göç eden bireyler, yeni yerleşim yerlerinde yoksulluk ve sosyal dışlanma başta olmak üzere işsizlik, enformel sektör, gecekondulaşma ve buna benzer birçok sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda çalışmanın genel amacı; TR33 Bölgesinde bulunan Manisa iline Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden yaşanan göçün belirleyici faktörlerini tespit etmek, göçün neden ve sonuçlarını ortaya çıkararak yoksulluk ve sosyal dışlanma boyutunu incelemektir. Çalışmanın birinci bölümünde; göç olgusuna, göçün türlerine, göç hareketlerine, teorilerine, göçün Türkiye’deki akış yönüne ve göçün Türkiye’deki dönemsel öyküsüne yer verilecektir. ikinci bölümde; göçün nedenleri, sonuçları ve istihdamı üzerinde durularak; üçüncü bölümde; göçün psiko-sosyal, yoksulluk ve sosyal dışlanma boyutları ele alınacaktır. Son bölümde ise Manisa İli Örneği alan araştırmasının amacına, kapsamına, yöntemine yer verilerek göç eden bireylerin, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile karşılaşıp karşılaşmadıkları mülakat bulguları kapsamında incelenecektir.
Migration is the act of movement from one place to another by people. Migration is a multi-dimentional phenomenon that caused by economic, social, cultural and political circumstances. This phenomenon deserves close examination since it is as old as human kind and hence causes many problems. Individuals that experience migration and/or immigration face problems that concern the entire world. The foremost of these problems consist of poverty and social exclusion. Poverty is described as the state in which individuals cannot meet their basic needs and have insufficient income. Social exclusion, on the other hand, is the marginalization of individuals from the society and exclusion from economic, political and social areas where they live in. In Turkey, there is migration takes the form of flow from underdeveloped locations of East and Southeast to developed places of the West due to reasons such as development, economy or terrorism. Since the city of Manisa might be considered as a developed city in terms of its economy and agricultural production, it has allowed and keeps allowing immigrants from Eastern and South Eastern Turkey that are motivated by varying reasons. Immigrating individuals caused many socio-cultural and economic problems such as poverty, social exclusion, informal employment and squatting. In this vein, the main purpose of this study is to determine the motivations behind migration and to examine poverty and social exclusion dimentions of the phenomenon that takes place between the city of Manisa and Eastern and South Eastern Turkey. In the first part of the study the phenomenon of migration, its types, its theories, and movements of migration and the flow direction and story of migration in Turkey will be analyzed. In the second part, reasons and consequences of migration and the other dimensions of migration with regard to employment, poverty and social exclusion will be dealt with. In the final part, the purpose, scope and method of the Manisa Case field study will be analyzed and whether migrants has faced poverty and social exclusion will be discussed in terms of the data derived from interviews.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1394
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramazan Temel.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.