Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1395
Title: Paydaşların gözünden sosyal medyanın yarar ve risklerine yönelik bir inceleme
Other Titles: An analysis on risks and benefits of social media from the perspective of the stakeholders
Authors: Çelik, Türkan
Advisors: Mithat Aydın
Keywords: Sosyal Medya
Yarar ve Riskler
Sosyal Medya Paydaşları
Social Media
Benefits And Risks
Social Media Stakeholder
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Medya yerlisi olarak yetişen yeni nesil, son medya teknolojilerinin hızlı tüketicileri konumunda bulunmaktadırlar. Özellikle çocuk ve gençlerin yeni teknolojilere ve kitle iletişim araçlarına olan ilgileri, hem olumlu hem de olumsuz anlamda etkilerin tartışılmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda medya ve onun ileri teknolojilerle bütünleşmiş farklı boyutu olan sosyal medya tüketimi konusunda çocukların çok hızlı tüketiciler olması, beraberinde sosyal medya tüketiminin çocuklar için oluşturabileceği yarar ve risklerin sorgulanması gerekliliğini hissettirmektedir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın problemine ve alt problemlerine cevaplar; “paydaşların gözünden sosyal medyanın yarar ve riskleri nelerdir?” başlığı altında araştırılmıştır. Mevcut durumun betimlenmeye çalışıldığı bu araştırmada nitel araştırma yöntemi yardımıyla genel amaçlı durum çalışması kullanılmıştır. Bu bu şekilde paydaşların gözünden sosyal medyaya yönelik ihtiyaç analizi yapılmıştır. Araştırma grubunu 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Denizli?de eğitim gören ortaokul öğrencileri, veliler ve öğretmenler oluşmaktadır. Veri toplama sürecinde Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup, 230 katılımcıya ulaşılmıştır. Bu katılımcılar farklı üç durum halinde ele alınmış olup bu durumlar; öğrenci (130), veli (50) ve öğretmenler (50) şeklindedir. Araştırma sonucunda sosyal medyanın öğrenciler için; iletişim, bilgi edinmek, sosyalleşmek, hayatı tanımak, hayatı kolaylaştırmak, eğitime katkı, duyarlılık ve varoluş ortamı bulmaktüm katılımcı ifadelerinden ortak çıkan alt temalardır. Eğlence alt teması ise sadece öğrenciler tarafından kendileri için faydalı olduğu dile getirilen bir sonuçtur. Öte yandan sosyal medyanın öğrenciler için; psikolojik, kontrolsüz sosyalleşmek, şiddete maruz kalmak, suça yönelmek, değer yozlaşması, hayatı zorlaştırmak, sağlık-fiziksel ve suça maruz kalmakalt temaları açısından riskli olduğu tüm katılımcılar tarafından ifade edilmiş olup, güven alt teması sadece öğretmenler, asosyalleşme kalt teması ise öğretmen ve öğrenciler tarafından ifade edilen bir sonuç olmuştur. Dolayısıyla sosyal medyanın öğrenciler için yarar ve riskleri konusunda hemen hemen tüm katılımcılar hemfikir olup, araştırma bulgularında da görüldüğü gibi sosyal medya paydaşlarının bu konuda kendilerini geliştirip, öğrencilere doğru rehberlik etmeleri gerektiği sonucu çıkmıştır.
The new generation growing as an indigenous to media is fast consumers of latest media technologies. Especially the interest of the children and the young towards new technologies and mass communication devices has become controversial in term of their positive and negative effects. In this respect, the young are fast consumers of the media and its different dimension integrated with advanced technologies- the social media make us think about the benefits and risks they may bring. In line with this purpose, the answers concerning the problem and sub-problem of the research are studied under the headline of “What are the benefits and risks of social media from the perspective of the stakeholders?” A general purpose case study through qualitative research method used in this study. Based on the views of the stakeholders, needs analysis regarding social media is performed. The population of the research consists of secondary school students, parents and teachers during 2014-2015 academic year in Denizli province. During data collection process, purposeful sampling method was used and 230 participants were contacted. These participants were dealt with in three different categories as students (130), parents (50) and teachers (50). What is found at the end of the study is described by the students as “communication, obtaining information, being socialized, learning about life, facilitating life, contribution to education, awareness and finding a place of existence, which is sub-theme from the views of all participants. Entertainment function is described as useful by the students. On the other hand, participants expressed that social media is risky in terms of psychology, uncontrolled socialization, being exposed to violence, tendency to crime, corruption of values, making life difficult, health-physical and being victims of crime while confidence issue is only emphasized by the teachers and becoming antisocial is expressed by both students and the teachers. Therefore, almost all of the participants agree on benefits and risks of social media and as can be seen from the findings of the research that social media stakeholders should develop themselves in order to provide guidance to the students.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1395
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Türkan Çelik.pdf3.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

276
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,536
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.