Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1401
Title: İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersi "basınç" konusunun yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretiminin akademik başarıya etkisi
Other Titles: The effect of constructivist learning approach based instruction in elementary school sevehth (7th) class science lesson "pressure" subject on academic achievement
Authors: Kirişçioğlu, Sevgi
Advisors: Hüseyin Kıran
Keywords: Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
Geleneksel Öğretim
Fen Eğitimi
Basınç
Akademik Başarı
Constructivist Learning Approach
Traditional Instruction
Science Education
Pressure
Academic Achievement
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı’na göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin “Basınç” konusunun, 7. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin araştırma boyunca oluşturdukları sınıf içi ve sınıf dışı çalışma ürünlerini yansıtan çalışma amaçlı düzenlenen bireysel gelişim dosyaları incelenerek öğrencilerin ve velilerin dersin işlenişine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Ön test-son test kontrol grup tasarımının kullanıldığı bu çalışma 2006-2007 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Denizli İli Özel Pamukkale Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu’ndaki 7-A (n=22) ve 7-B (n=20) sınıflarında öğrenim gören toplam 42 öğrenciyle haftada 4 ders saati olmak üzere 4 hafta boyunca yürütülmüştür. İki sınıftan rasgele seçilen kontrol grubunda dersler düz anlatım ve soru cevaba dayalı Geleneksel öğretim yöntemiyle, deney grubunda ise Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı’na göre işlenmiştir. Deney ve kontrol grubunda dersler araştırmacı tarafından işlenmiştir. Deney grubunda ders planları, ders kitabı ve çalışma kitabı laboratuardaki düzen ve materyaller göz önüne alınarak, araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmanın verilerini; Başarı Testi ve öğrencilerin çalışma boyunca sınıf içi ve dışındaki çalışma ürünlerini yansıtan bireysel gelişim dosyaları (portfolyolar) oluşturmaktadır. Araştırmada Başarı Testi’nden elde edilen veriler t-testi ile SPSS 11,5 paket programında analiz edilmiştir. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Araştırmanın öğrenci ve veli görüşlerine dayalı nicel verileri de tablolar halinde sunulmuştur. Sonuç olarak, Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı’na dayalı öğretim etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin “Basınç” konusundaki başarılarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. Öğrencilerin ve velilerin dersin işlenişine ilişkin görüşleri de çalışmanın nicel bulgularını desteklemektedir.
In this research, if teaching activities based upon Constructivist Learning Approach on “Pressure” subject has effect on the achievement of 7th class science lesson and the permanency of the learnt lopics. Besides, by examininig the portfolios, arranged with the aim of study (individual development files), which reflect the products of student’ inside and outside classroom studies, made during the research, the thoughts of students and parents about the lesson have been investigated. This study, in which pretest-posttest control group design was used, has been conducted with total 42 students of 7-A (n=22) and 7-B (n=20) classes in Denizli PEV Elementary School, by having 4 lessons per week during 4 week period of time, in second period of 2006-2007 education instruction year. Chosen randomly from the two classes, in control group the lessons were made through traditional instruction method which depend upon straight expression and question-answer, in experimental group the lessons were made in accordance with Constructivist Learning Approach. In control and experimental groups, the lessons were made by the researcher. In the experimental group lessons plans, book and exercise book were prepared by researcher taking into account the design and the materials in the laboratories. The data of research is consisted of Achievemen Test and the portfolios (individual development files), which reflect the products of students’ inside and outside classroom studies during the research. In the research, the data obtained from Success Test has been analyzed with t-test in SPSS 11,5 package program. The meaningfulness level in the analyses have been taken as 0,05. The quantitative data of the research which depend upon the thoughts of students and parents have been presented in tables. As a result, it was seen that Constructivist Learning Approach has a positive effect on student achievement and the permanency of the things they learn. The views of the students and parents about the lesson also supports the quantitative findings of the study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1401
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevgi Kirişçioğlu.pdf8.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 27, 2024

Download(s)

180
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.