Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1425
Title: Altı yaş çocuklarının kendilik algılarına göre sosyal yeterliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of six-year-old children’s social competencies according to self perception
Authors: Atiye Adak Özdemir
Okur, Özge Doğulu
Keywords: Okul Öncesi
Kendilik Kavramı
Sosyal Yeterlik
Çocuk
Pre-School
Self Concept
Social Competence
Child
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, 6 yaş çocuklarının kendilik algılarının, sosyal yeterlikleri üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Ödemiş ilçesinde anasınıfına devam eden 6 yaşında 160 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmada kendilik algısını ölçmek amacıyla Önder (1997) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Küçük Çocuklar İçin Kendilik Algısı Ölçeği (Çocuk formu)”, sosyal yeterliliği ölçmek için Çorbacı Oruç (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Problem Durumların Sınıflaması Ölçeği (Öğretmen formu)” kullanılmıştır. Veri analizinde Bağımsız Örneklemler İçin T-Testi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları çocukların sosyal yeterliklerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini, kız çocuklarının sosyal yeterliklerinin erkek çocuklarına göre daha olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar çocukların bilişsel yeterlik boyutundaki kendilik algılarının, akran grubuna giriş, başarısızlığa tepki, sosyal beklentiler, öğretmen beklentileri ve tepkisel saldırganlık sosyal yeterlik boyutları üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yordayıcı etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca kendilik algısının bilişsel yeterlik ve bedensel yeterlik alt boyutları çocukların proaktif saldırganlık düzeylerini anlamlı derecede yordamaktadır. *Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Atiye ADAK ÖZDEMİR’in danışmanlığında gerçekleştirilen “Altı Yaş Çocuklarının Kendilik Algılarına Göre Sosyal Yeterliklerinin İncelenmesi” başlıklı (2015 EĞBE 003) Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (PAUBAP) tarafından desteklenen yüksek lisans projesi kapsamında yapılmıştır.
The aim of this study is to examine the predictive power of 6-year-old children’s level of self-perception on their social competencies. The sample of the study consists of 160 6-year-old children, continuing their pre-school education in Ödemiş province of İzmir in 2014-2015 academic year. The research was designed according to the relational screening model. In this research study, in order to measure self-perception, “Self-Perception Scale for Young Children (Children’s form)” adapted to Turkish by Önder (1997), in order to measure social competencies “Classification of Problem Situations for Preschool Children Scale (Teacher’s form)” adapted to Turkish by Çorbacı Oruç (2008) were used. For the analysis of the data, T-Test and Simple Linear Regression Analysis for Independent Sampling are used. Findings of the study reveal that children’s social competencies show a significant difference according to gender, that the social competencies of girls are more positive than that of boys. The results obtained from this study show that self-perceptions of cognitive competence dimension are statistically significant predictors of admission to peer group, response to failure, social expectations, teacher expectations and reactive aggression social competence dimensions. Besides, cognitive competence and physical competence sub-dimensions of self-perception significantly predict children’s proactive aggression levels. *This study was carried out within the scope of “Investigation of Six-year-old Children’s Social Competencies According to Self Perception” graduate project (2015 EĞBE 003) performed under the supervision of Assist. Prof. Atiye ADAK ÖZDEMİR and supported by Pamukkale University Scientific Research Projects Coordination Unit (PAUSRP).
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (PAUBAP) tarafından 2015 EĞBE 003 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1425
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özge Doğulu Okur.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf42.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

16
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.