Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1450
Title: Araştırmaya dayalı fen laboratuvarlarının etkililiğinin incelenmesi
Other Titles: A study of effectiveness of inquiry based science laboratory activities
Authors: Zeha Yakar
Baykara, Hatice
Keywords: Araştırmaya Dayalı Öğrenme
Fen Eğitimi
Laboratuar Uygulamaları
Bilimsel Süreç Becerleri
Yaratıcı Düşünme
Fene Yönelik Tutum
Inquiry Based Learning
Science Education
Laboratory Instructions
Scientific Process Skills
Creative Thinking
Attitude Towards Science
Issue Date: Jun-2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada nicel analiz yönteminden deneysel olmayan araştırma modeli olan tek gruplu ön test son test deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2009-2010 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Fen Laboratuarı Uygulamaları-II dersine devam eden otuz altı öğretmen adayı oluşturmuştur. Bu çalışmada öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri düzeylerinin gelişimini gözlemlemek amacıyla “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” (BSBT) ve “Deney Çalışma Yaprakları” (DÇY), yaratıcı düşünme düzeylerinin gelişimini belirleyebilmek için “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi” (TYDT) ve fen deneylerine yönelik tutumlarının gelişimini belirleyebilmek için “Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutum Ölçeği” (FDAYTÖ) kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizinde “t-testi”, “korelasyon”, “regresyon”, “frekans” , “aritmetik ortalama” ve “standart sapma” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; 1.Araştırmaya dayalı laboratuar uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili olduğun bulunmuştur. 2. Araştırmaya dayalı laboratuar uygulamalarının öğretmen adaylarının akıcılık, esneklik ve orijinallik olmak üzere tüm yaratıcı düşünme düzeylerinin gelişiminde etkili olduğu tespit edilmiştir. 3. Yapılan deneysel çalışma sonucunda araştırmaya dayalı laboratuar uygulamalarının öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarında olumlu etkisinin olduğu bulunmuştur.
The purpose of this research is to analyse the effects of Inguiry Based Laboratory Instructions on the development of scientific process and creative thinking skills of pre-service teachers and the development of their attitude towards science experiments. In this study, one sample pre-test and post-test design which is non-experimental research model of quantitative analysis methods. The sample of the research is composed of thirthy-six pre-service teachers who attended Science Laboratory Instruction-II class in the spring term of 2009-2010 academic year in Science Education Program of The Faculty of Education at Pamukkale University. In this study, “Scientific Process Skill Test” and “Experiment Worksheets” are used in order to find out the development of scientific process skill levels of pre-service teachers. “Torrance Creative Thinking Test” is used in order to find out the development of their creative thinking levels and “Attitude towards Grasping the Aims of Science Experiments” is used to find out the development of their attitude towards science experiments. In the analysis of the data “t-test” , “correlation”, “regression”, “frequency” , “arithmetic mean” and “standart deviation” are used. At the end of the study; 1. it is found out that Inquiry Based Laboratory Instructions are effective in developing the scientific process skills of pre-service teachers. 2. it is found out that Inquiry Based Laboratory Instructions are effective in developing the all creative thinking aspects of the pre-service teachers such as fluency, flexibility and originality. 3. it is found out that Inquiry Based Laboratory Instructions have positive effects on the attitudes of the pre-service teachers towards science experiments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1450
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Baykara.pdf8.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.