Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1461
Title: Asistan eğitimi veren üniversite hastaneleri erişkin acil servislerinin özellikleri
Other Titles: Features of adult emergency services at resident training hospitals
Authors: Atakan Yılmaz
Selvan, Zarife
Keywords: Üniversite Hastaneleri
Asistan Eğitimi
Acil Servis Özellikleri
University Hospitals
Residency Training
Emergency Service Features
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Hayati tehlike yaratan durumların hızlı bir şekilde tanınıp müdahalesinin yapılmasını sağlayan tıp dalına acil tıp denir ve acil servisler acil tıp hizmeti verilen birimlerdir. Çalışmamızda; acil tıp hizmeti ve asistan eğitimi verilen üniversite hastaneleri erişkin acil servislerinin özellikleri araştırılarak; daha iyi hizmet ve eğitim verilebilmesi için gereken ihtiyaçların neler olduğunun ve ne düzeyde karşılanabildiğinin belirlenebilmesi hedeflenmiştir. T.C. sınırları içerisinde bulunan 52 adet üniversite hastanesinden 46 tanesinde asistan eğitimi verildiği tespit edilmiş ve veri elde edilebilen 43 üniversite hastanesi erişkin acil servisi çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamıza katılan acil servislerin toplam alan ölçüleri, hasta sayıları, acil servisteki personel sayıları, acil servislerde çocuk ve erişkin acil servislerin farklı olup olmadığı, ayaktan ve ambulansla hasta girişlerinin farklı yerlerden yapılıp yapılmadığı, eğitim odası, dekontaminasyon odası, izolasyon odası, kritik-yoğun bakım ve branş muayene odalarının varlığı, polis odasının acil servisteki konumu, görüntüleme odasının acil servise olan uzaklığı araştırıldı. Çalışmamızdaki bilgiler; telekomünikasyon cihazları, elektronik ortam yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler yolu ile dönemin Anabilim Dalı başkanları, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve sağlık personellerinin 20 soruluk anketimize verdikleri cevaplardan elde edilmiştir. Bu çalışmaya ait tüm veriler ‘‘SPSS for Windows 17.0 paket programı’’ kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmamızdaki acil servislerin % 11,6’sının (n:5) 1.seviye, % 18,6’sının (n:8) 2. seviye, % 65,1’inin (n:28) de 3. seviye olduğu, çocuk ve erişkin acil servislerin 95,3’ünde (n:41) ayrı hizmet verdiği bilgisine ulaşıldı. Acil servislerin % 6,7’sinda (n:33) kritik-yoğun bakımın bulunmadığı, % 18,6’sında (n:8) eğitim salonunun bulunmadığı sonucuna ulaşıldı. Ayaktan ve ambulansla hasta girişlerinin acil servislerin % 39,5’inde (n:17) ise aynı yerden yapıldığı sonucuna ulaşıldı. Acil servislerin % 51,2’sinde (n:22) ayrı branş muayene odaları bulunduğu görüldü ve ortalama 1461,51 m²’lik alanda, toplamda ortalama 38 sedye, 16 adet asistan doktor, 24 adet hemşire ve 20 adet yardımcı sağlık personeli ile yıllık ortalama 96.000 hastaya hizmet verildiği bilgisine ulaşıldı. Çalışmamızda acil servislerin toplam alanlarının, dinlenme odası sayılarının yetersiz olduğu, görüntüleme alanlarına olan uzaklığının fazla olduğu, eğitim odası sayılarının yetersiz olduğu ve ambulansla ayaktan hasta girişlerinin ayrı olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Üniversite hastaneleri acil servislerinde verilen eğitimin kaliteli olması, daha iyi sağlık hizmeti verilebilmesi için; planlamanın konunun uzmanları tarafından önceden yapılması ve bu planlamada hasta sayılarının zamanla artabilmesi, hasta özelliklerinin değişebilmesi ihtimali gibi sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
The branch of medicine, in which life threatening conditions rapidly diagnosed and intervened is emergency medicine and emergency services are the units in which emergency medicine practises are performed. In our study by searching the features of the hospitals which are both providing emergency service and training recidents at the same time, we aimed determining the requirements for better service and better education and the level of meeting requirements. We ascertained that 46 university hospitals out of 52 university hospital located inside the dorders of the turkish republic were training residents and 43 university hospital emergency services from which the data could be collected were included in our study. Emergency services included in our study were investigated for their total field measurements, staff counts, admitting patient counts, whether adult and pediatric emergency services are separate or not, whether outpatient and ambulance entrances are separate or not, presence of educational room, presence of decontamination room, isolation room and the branch-specific rooms, location of police room inside emergency service, distance of imaging rooms to emergency room and the presence of critical-intensive care units. Data in our study collected by means of telecommunication devices, electronic media correspondences and face to face meetings from a 20 question survey answered by chairmans, educational staff, residents and other emergency service health staff. All the collected data analysed by ‘‘SPSS for Windows 17.0 program package’’. In our study we found out that Of emergency services 11,6 % (n:5) were 1st level, 18,6 % (n:8) were 2nd level, 65,1 % (n:28) were 3rd level. Pediatric and adult emergency services were serving separately at 41 of them counting for 95,3 %. 76,7 % (n:33) of Emergency Services were lack of critical-intensive care unit, 18,6 % (n:8) were lack of educational room. Outpatient and ambulance entrances were the same at 39,5 % (n:17). 22 emergency services (51,2 %) had spesific branch rooms and on average; 16 residents , 24 nurses and 20 supporting health workers were caring 96.000 patients in a year on 38 stretchers in a field of 1461,51 metersquare In our study we found out emergency service total fields and resting room counts are inadequate, distance to imaging rooms are far, educational room counts are inadequate, ambulance and public entrances should be separate. For having quality at the education of University hospitals, for better health service provision; planning should be done before by the masters of this issue and ın this plan the posibilities might emerge afterwards like the increase in the patient numbers and the changes of patient profiles should be kept in mind.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1461
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarife Selvan.pdf738.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.