Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1528
Title: Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusunda yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve geometriye yönelik öz-yeterliklerine etkisi
Other Titles: The effect of journal writing in surface area and volume of geometric solids on achievement and geometry self-efficacy of 8th grade students
Authors: Çontay, Emine Gaye
Advisors: Asuman Duatepe Paksu
Keywords: Yazma Etkinlikleri
Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik
Öğrenci Başarısı
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
Journal Writing
Self-Efficacy Towards Geometry
Student Achievement
Surface Area and Volume of Geometric Solids
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusundaki başarılarına ve geometriye yönelik öz-yeterlik inançlarına etkisini belirlemektir. Bunun yanında yazma etkinliklerinin ilgili değişkenlere olan etkilerinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi amacıyla öğrencilerin yazma etkinlikleri hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Çalışma, Denizli ili merkez ilçesinde bulunan bir devlet ilköğretim okulunda okuyan 40 adet 8. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. 20 kişiden oluşan bir sınıf deney grubu, diğer 20 kişiden oluşan sınıf kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Tüm gruplar aynı eğitimi almışlardır. Kontrol grubundan farklı olarak, deney grubu öğrencileri ile geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusunda yazma etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin yazıları her etkinlik sonunda toplanarak dönütlendirilmiş ve yazılar bir sonraki derste dönütleriyle beraber geri dağıtılmıştır. Çalışmada geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusuyla ilgili birer başarı testi (GCYT ve GCHT) geliştirilmiştir. Bunun yanısıra, öğrencilerin geometriye yönelik öz-yeterlikleri, Cantürk-Günhan ve Başer (2007) tarafından geliştirilen “Geometriye İlişkin Öz-yeterlik İnancı Ölçeği” ile ölçülmüştür. Özyeterlik ölçeği ile GCYT ve GCHT, öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Uygulama sonunda deney grubundaki düşük, orta ve yüksek akademik başarı seviyesindeki 6 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın nicel verileri SPSS 16 paket programı kullanılarak Mann Whitney-U testi ve İki Bağımlı Örneklem için Wilcoxon İşaret Sıralaması Testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada, geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konusunda deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin başarı ve geometriye yönelik öz-yeterlik inançları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, öğrencilerle yapılan görüşmelerin sonuçları, öğrencilerin çoğunluğunun yazma etkinliklerine karşı olumlu duygulara sahip olduğunu ve gelecekte de bu etkinliklere devam etmek istediklerini göstermektedir.
This study investigated the effects of journal writing, compared to the traditional teaching on achievement of 8th grade students on the surface area and volume of geometric solids and on geometry self-efficacy. In addition, in order to examine the effects of journal writing acitivities on these variables, students’ opinions about the journal writing activities in the mathematics classes were investigated. The study was carried out with 40 8th grade students at a public school in Denizli, central district. One group was assigned as experimental group consisted of 20 students and the other group was assigned as the control group consisted of 20 students. Students in all groups received the same instruction. Experimental group, differently from the control group, engaged in journal writing activities besides lectures on the surface area and volume of geometric solids. Journal writings of the experimental group were collected at the end of the activities and feedback was given, they were returned back wtih the feedbacks to the students in the next class. In the study, achievement tests one each on the surface area and volume of geometric solids (SGST and VGST) were developed. In addition, self-efficacy of students towards geometry was evaluated by self-efficacy scale towards geometry scale which was developed by Cantürk-Günhan ve Başer (2007). Self-efficacy scale, SGST, and VGST were administrated as pre-test and post-test. Semi-structured interviews were conducted with six students chosen from low, medium and high academic level from the experimental group. The quantitative data of the study were analyzed by Mann Whiney-U test and The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test using SPSS 16 packaged software. The results of the study suggest that achievement of the students on the surface area and volume of geometric solids and the self-efficacy of the students towards geometry in each group differ significantly. In addition, the results of the interviews, showed that most of the students had positive feelings about journal writing activities and wanted to be engaged in these activities in the future.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1528
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emine Gaye Çontay.pdf5.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on May 6, 2024

Download(s)

872
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.