Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1583
Title: İnteraktif etkinlikler ve gerçek malzemelerle yapılan geleneksel deneylerin ortaokul öğrencilerinin öğrenmesine ve öğrenmelerin kalıcılığına etkisi
Other Titles: The effects of traditional experiments which are performed by real items and the effects of virtual expreriments which are performed by interactive tools on secondary school students learning
Authors: Ünal, Utku
Advisors: İsmail Uysal
Keywords: Başarı
Kalıcılık
Bilimsel Süreç Becerileri
Geleneksel Deney
İnteraktif Deney
Success
Permanency
Scientific Process Skills
Traditional Experiment
İnteractive Experiment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, interaktif etkinlikler ve gerçek malzemelerle yapılan geleneksel deneylerin ortaokul öğrencilerinin öğrenmesine ve öğrenmelerin kalıcılığına etkisini ve bu tekniklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisini incelenmektedir. Araştırmada ön-test/son-test kontrol gruplu yarı-deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet ortaokulunun 7. sınıfının iki şubesinde öğrenim gören 50 öğrenciden oluşmaktadır. Şubelerden biri deney grubu ve diğeri kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırmada, gruplara güz döneminin 2. 3. ve 4. ünitesi (Kuvvet ve Hareket, Yaşamımızdaki Elektrik, Maddenin Yapısı ve Özellikleri) ile ilgili 4’er deney (toplam 12 deney) 30 haftalık bir sürede yaptırılmıştır. Konular derslerde gruplara yapılandırmacı yaklaşımla (5E modeli, …) işlenmiştir. İnteraktif ve geleneksel deneylerin öğrencilerin; öğrenme, hatırlama ve bilimsel süreç becerilerine etkisinin tespiti için başarı testi ile bilimsel süreç becerileri testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin SPSS 16,0 ile istatistiksel analizleri gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi (Indepentent Samples T-Test) ve bağımlı örneklem t-testi (Paired Samples T-Test) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, iki grubunda son-test ve kalıcılık testi puanları ön-test puanlarıyla karşılaştırıldığında anlamlı şekilde ve yaklaşık aynı oranda artmıştır. Araştırmada iki deney tekniği de yakın sonuçlar verdiğine göre; fen deneylerini sanal ortamda yaparak, geleneksel deneylerde yapılan sarf malzemesi masraflarının, zaman kaybının ve olası deney kazalarının önüne geçilebileceği ve internet olan her laboratuarda tüm deneylerin güvenli bir şekilde yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, the effects of traditional experiments which are performed by real items and the effects of virtual expreriments which are performed by interactive tools on secondary school students learning and the effects on learning permanency and the effects of these techniques on scientific process (skills) of students are investigated. In the study, pre-test and post-test control and semi-experimental investigation models are used. The study group consists of 50 seventh grade secondary school students which are two differents classes.One class is control group, the other is experiment group. In the study, five experiments (total 12 experiments) which consist of 2.3. and 4 units (Force and Movement, Electricity in Our Life, Structure of Matter and Its Specifications) performed by each group in 30 weeks. The subjects are studied in the lessons by using constructive model (5E model, …). In order to understand the effects of interactive and traditional experiments on skills of students learning, remembering and scientific process(skills), success and scientific tests are applied. Statistical analysis of obtained data has been actualized with SPSS 16.0. Among the parametric tests independent samples t test and paried samples t test were used during the data analsis. As a result of the study, when compared post test points and permanency test points of two groups, it is seen that they increase equally and meaningly . In the study, two experiment techniques gave the same approximate results, so it is concluded that possible experiment accidents, consumption costs and time waste can be prevented and all experiments can be performed in all laboratories with network in a secure way.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1583
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utku Ünal.pdf4.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf335.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,150
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.