Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1592
Title: Yaratıcı drama etkinliklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, bilimsel yaratıcılıklarına ve özdüzenlemelerine etkisi
Other Titles: The effect of creative drama activities on elementary school seventh grade students scientific process skills, scientific creativity and self-regulation
Authors: Sedef, Aslı
Advisors: Bilge Can
Keywords: Yaratıcı Drama
Bilimsel Süreç Becerileri
Bilimsel Yaratıcılık
Özdüzenleme
Fen Öğretimi
Creative Drama
Scientific Process Skills
Scientific Creativity
Self Regulation
Science Teaching
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Yaratıcı Drama uygulamalarının ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, bilimsel yaratıcılıkları ve özdüzenlemelerine olan etkisini incelemektir.Araştırma, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılında Denizli ilinde bir devlet okulunda 7. Sınıfa devam eden 32 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada deney ve kontrol gruplarında 16 şar öğrenci bulunmaktadır.İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin `Kuvvet ve Hareket' ünitesine yönelik hazırlanan yaratıcı drama etkinliklerinin bilimsel süreç becerileri, bilimsel yaratıcılıkları ve öz düzenlemelerine etkisini ortaya koymak amacıyla çalışmada deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmada, `öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli' kullanılarak deney ve kontrol grupları arasında ve içinde bilimsel süreç becerileri, bilimsel yaratıcılıkları ve özdüzenlemeleri karşılaştırılmıştır.Deney grubundaki öğrencilere, fen ve teknoloji derslerinde yaratıcı drama kullanmaya yönelik etkinliklerle öğretim yapılmıştır. Etkisi incelenen bağımsız değişken `yaratıcı drama etkinlikleri' dir. Her iki gruptaki bağımlı değişkenler ise bilimsel yaratıcılık, bilimsel süreç becerileri ve öz düzenlemedir. Kontrol ve deney gruplarının oluşturulmasında öğrencilerin not ortalamalarının kullanılmasından dolayı yarı deneysel model kullanılmıştır. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında SPSS 16.0 istatistik programı kullanılmıştır.Araştırmanın sonucunda, yaratıcı drama yöntemini içeren etkinliklerin kullanıldığı deney grubunda öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, bilimsel yaratıcılıklarının ve özdüzenlemelerinin kontrol grubundaki öğrencilere nispeten istatistiksel olarakolumlu ve anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür.Elde edilen sonuçlara dayanılarak eğitimcilere ve araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this research is to determine the factors effecting elementary school students? science process skill, science creativity and self-regulation on creative drama.The participants of the research were 32 seventh grade students (n=32) attenting to a state elemantary school in Denizli during 2011-2012 instructional year. In this research there is sixteen students for each of the groups. Experimental research model was used in order to show the effect of creative drama activities on science sprcess skill, science creativity and self-regulation in this unit preparing for `force and movement? for seventh grade students. In the research, the pre-test post-test experimental model with a control group was used. In the study, experimental and control groups? scientific process skills, scientific creativity and self-regulation were compared by using the pre-test post-test experimental model. In scıence and technology classes, the experimental group students were done ınstruction with activities that for using creative drama .?Creative Drama Activities? were the ındependent variable that examines effectiveness. Each group dependent variables were scientific creative, scientific process skills and self-regulation. Quasi-experimental model was followed because of using the arithmetic mean of the students for designing the control and experimental groups. Quasi-experimental model was followed because of using the arithmetic mean of the students for designing the control and experimental groups. SPSS 16.0 statistical program was used for the analysis.At the end of the research, it was found out the creative drama activities given to experimental group of students, increased their science process skills? using levels, science creativity and self-regulation.Finally, based on the results obtained from the study, some suggestions were given to the educators and researchers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1592
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aslı Sedef.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

110
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.