Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1608
Title: Bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünmelerine etkisi
Other Titles: The effect of scientific process skills activities on elementary school 7th grade student's reflective thinking
Authors: Yıldırım, Cennet
Advisors: Bilge Taşkın Can
Keywords: Yansıtıcı Düşünme
Bilimsel Süreç Becerileri
Fen Eğitimi
Kavram Testi
Reflective Thinking
Scientific Process Skills
Science Education
Concept Scale
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünmelerine olan etkisini bulmaktır. Bilimsel süreç becerileri etkinlikleri verilen öğrencilerin; yansıtıcı düşünme düzeyleri, bilimsel süreç becerileri, yansıtıcı günlükleri ve kavramsal değişimleri incelenmiştir. Araştırmada ön ölçüm-son ölçüm kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Kontrol ve deney gruplarının oluşturulmasında öğrencilerin not ortalamalarının kullanılmasından dolayı yarı deneysel model izlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Mardin ilinin Dargeçit ilçesinde bulunan bir devlet ilköğretim okulunda yedinci sınıfta öğrenim görmekte olan 37 öğrenci oluşturmaktadır. Yansıtıcı Düşünme Ölçeği, Bilimsel Süreç Becerileri Testi, Yansıtıcı Günlükler ve `Vücudumuzda Sistemler' ünitesi Kavram Testi araştırmanın veri toplama araçlarıdır. Denel işlem deney ve kontrol gruplarına Yansıtıcı Düşünme Ölçeği, Bilimsel Süreç Becerileri ve Kavram Anlama ön testi uygulaması ile başlamıştır. Bundan sonra deney grubu öğrencilerine bilimsel süreç becerilerine dayalı etkinliklerle öğretim yapılırken, kontrol grubuna programda önerilen öğretim uygulanmıştır. Öğretim sonunda her iki gruba Yansıtıcı Düşünme Ölçeği, Bilimsel Süreç Becerileri ve Kavram son testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U ve Wilcoxon İşaret Sıralaması testi kullanılmış ve SPSS 16.00 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin öğrencilerin yansıtıcı düşünme düzeylerini etkilemediği saptanmıştır. Fakat bunun yanında bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin ön test- son test Yansıtıcı Düşünme Ölçeği sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini, yansıtıcı günlüklerini ve kavramsal değişimlerini arttırdığı bulunmuştur.Elde edilen sonuçlara dayanılarak eğitimcilere ve araştırmacılara bazı önerilerde bulunmuştur.
The aim of this research is to determine the effect of scientific process skills on elementary school students? reflective thinking. Moreover it is purposed that to investigate reflective thinking levels, scientific process skills, reflective journals and conceptual change of the instructed group which were given the scientific process skills activities. In the research, the pre-test post-test experimental model with a control group was used. Quasi-experimental model was followed because of using the arithmetic mean of the students for designing the control and experimental groups. The participants of the research were 37 seventh grade students (n=37) attending to a state elemantary school in Dargeçit/Mardin during 2011-2012 instructional year. The data collection tools were Reflective Thinking Scale, Scientific Process Skills Scale, Reflective Journals, Conceptual Understanding scale about the Unit of ?Body Systems?. Treatment started with the aplication of Reflective Thinking Scale, Scientific Process Skills and Conceptual Understanding pretests to the experiment and control groups. Afterwards, while scientific process skills based activities were used for the experiment groups, program based method was used for the control groups during the courses. At the end of the courses the Reflective Thinking Scale, Scientific Process Skills and Conceptual Understanding posttest was aplied to each group. Mann-Whitney U and Wilcoxon Matched-Pairs Signed- Ranks test were used to analyse the data and SPSS 16.0 statistical packet program was used for the analysis. At the end of the research, it was found out the scientific process skills activities given to experimental group of students, not increased their reflective thinking levels. But it was found a meaningfull difference between the experimental group of students? results of pre- test post-test reflective thinking scale. Moreover, it was determined that scientific process skills activities given to experimental group of students, increased their scientific process skills, reflective journals and conceptual understanding. Finally, based on the results obtained from the study, some suggestions were given to the educators and the researchers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1608
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cennet Yıldırım.pdf6.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on May 6, 2024

Download(s)

258
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.