Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1632
Title: Okul yöneticilerinin rotasyonlarına ilişkin okul müdürlerinin görüşleri
Authors: Yoldaş, Serhat
Advisors: Erdem, Ali Rıza
Keywords: Rotasyon
Okul Müdürleri
Denizli
Merkezefendi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Okul Yöneticilerinin Rotasyonlarına İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenlere göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ilçesinde görev yapan okul müdürleri oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 95okul müdürüne ulaşılarak veriler toplanmıştır. Ölçek sorularının tamamına cevap veren 83okul müdürüdür. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Demografik Özellikler”, “Örgütsel Rotasyon Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,975 olarak yüksek bulunmuştur. Denizli ili Merkezefendi ilçesinde görevli okul müdürleri katılımcılarının% 19,5’’inin kadın; % 80,5’inin erkek olduğu, en fazla katılımcının 41-50 yaş aralığında ve en az katılımcının ise 1 katılımcı ile (% 1,2) 21-30 yaş aralığında olduğu, en fazla katılımcının 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeminin olduğu ve en az katılımcının ise 1 katılımcı ile (% 1,2 ) 0-5 yıl aralığında mesleki kıdemi olanların olduğu, okul müdürlerinin bulunduğu okuldaki hizmet yılı % 79,3’ünün 0-5 yıl; % 20,7’sinin 6-10 aralığında olduğu, okul müdürlerinden en fazla katılımcı olarak 47 tanesinin (% 57,3) lisans mezunu olduğu ve bunu 32 tane ile (% 39,0) lisans üstü düzeyde eğitim aldığı en az katılımcının ise 3 kişi ile ( % 3,7) önlisans düzeyinde eğitim aldığı görülmüştür. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin büyük kısmının rotasyon uygulamasını doğru bir uygulama olarak gördüğü ve rotasyon uygulamasına dair görüşlerinin olumlu olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin büyük çoğunluğunun rotasyon uygulamasının iş verimini arttıracağına katılım gösterdiği söylenebilir. Araştırmaya katılan okul müdürlerinden Rotasyon uygulama sıklığıyla ilgili okul müdürlerinin çoğunluğunun 8 yıl aralıkla şeklinde görüş belirttikleri söylenebilir. Okul yöneticilerinin Rotasyon uygulamasına Olumlu Bakış alt boyutunda en az katılım gösterdikleri önermenin “Motivasyonu yükseltir” maddesine “Orta Düzeyde Katılıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise “Çalışanın yeni/farklı bakış açıları kazanmasını sağlar” maddesine “Çok Katılıyorum” derecesinde olduğu tespit edilmiştir. Genel ortalamanın ise “ Çok Katılıyorum” düzeyinde olduğu ve okul yöneticilerinin okul müdürlerinin rotasyonuna ilişkin olumlu bakış alt boyutunda görüşleri “Çok katılıyorum” düzeyindedir ve olumlu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin Rotasyon uygulamasına Olumsuz Bakış alt boyutunda en az katılım gösterdikleri önermenin “Mesleki uzmanlaşmayı engeller.” maddesine “Az Katılıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken, en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X=2,60) ortalama ile “Uzun dönemli plan ve projelerin aksamasına neden olur.” maddesine “ Az Katılıyorum” derecesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın ise “ Az Katılıyorum” düzeyinde olduğu ve okul yöneticilerinin okul müdürlerinin rotasyonuna ilişkin olumsuz bakış alt boyutunda rotasyon ile ilgili olumsuz görüşlere “Az katılıyorum” düzeyinde katılım göstermekte olduğu ve olumsuz ifadelere az katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin okul müdürlerinin rotasyonuna ilişkin görüşleri cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, hizmet süresi, eğitim düzeyi değişkenlerine göre herhangi bir değişiklik göstermediği tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1632
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serhat Yoldaş.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 27, 2024

Download(s)

166
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.