Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1641
Title: Acıpayam kuzeydoğusu’nun sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of soil liquefaction potential of northeast of Acıpayam
Authors: Kondakcı, Duygu
Keywords: Zemin Sıvılaşması
Acıpayam Kuzeydoğusu
Standart Penetrasyon Deneyi
Soil Liquefaction
Northeast Of Acıpayam
Standard Penetration Test
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu raporda Denizli ili, Acıpayam İlçesi kuzeydoğusunda bulunan alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi ve haritalar ile sunulması amaçlanmıştır. Depremlerin sıklıkla görüldüğü bölgelerde, jeolojik açıdan genç ve gevşek alüvyal çökellerde, kumlu, siltli kumlu tane boyutundaki zeminlerin bulunduğu ve yeraltısuyu seviyesinin yüzeye yakın derinliklerde olduğu ortamlar, zemin sıvılaşmasının görüldüğü ortamlardır. Bu çalışmada, Denizli Acıpayam ilçesi kuzeydoğusunun zemin sıvılaşma potansiyeli değerlendirilmiştir. İnceleme sahasında daha önce gerçekleştirilmiş 16 adet sondaj kuyusu verisi temin edilerek değerlendirilmiştir. Bu sondajlarda YAS seviyesinin 1 m’ye kadar sığlaştığı görülmektedir. İnceleme alanı için SPT değerlerine bağlı olarak gerçekleştirilen sıvılaşma analizlerinde özellikle sahanın güneyine doğru zemin sıvılaşması potansiyelinin arttığı görülmüş ve hazırlanan sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayısı haritası ile sunulmuştur. Bu çalışma genel bir değerlendirme niteliğinde olup, yapılaşmaya yönelik parsel bazındaki etütlerde sıvılaşma olgusunun daha detaylı analiz edilmesi önerilir. Bu sayede meydana gelebilecek bir deprem etkisiyle meydana gelebilecek sıvılaşma riskinin alınacak önlemlerle önlenebilmesi mümkün olabilecektir.
In this report, determination of soil liquefaction potential of alluvial soils located in the Northeast of Acıpayam district of Denizli city and presentation of the results with maps is aimed. In earthquake prone areas, geologically young and loose deposits, sandy, silty sandy soils areas where groundwater depths close to the surface are generally susceptible to soil liquefaction. In this study, the North east part of Denizli Acıpayam district was evaluated in terms of soil liquefaction potential. 16 borehole data were collected and evaluated. It is seen that the groundwater level in these boreholes are found in shallow depths. Liquefaction potential calculations were performed based on SPT data, it has been observed that the potential of the ground liquefaction towards the southern part of the field is increased and presented with the prepared liquefaction safety coefficient map. This study is a general evaluation and it is suggested that a more detailed analysis of the liquefaction phenomenon in parcel-based studies for the construction is suggested. It may be possible to prevent the risk of liquefaction which may come into play due to the effect of an earthquake that may occur on this vantage point.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1641
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duygu Kondakcı.pdf8.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

106
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.