Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1642
Title: Okullarda örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonuna etkisi ( Denizli ili Honaz ilçe örneği )
Authors: Sertel, Gülsüm
Keywords: İş Motivasyonu
Örgüt Kültürü
Okul Kültürü
Öğretmen
Denizli
Honaz
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli Honaz ilçesinde Okullarda Örgüt Kültürünün Öğretmenlerin İş Motivasyonuna Etkisi bunun farklı değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Honaz ilçesinde görev yapan 373 öğretmenden oluşmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 190 öğretmene ulaşılarak anket sorularının tamamına cevap veren 150 öğretmenden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgi Formu” ve “Örgüt Kültürü Ölçeği” ve “İş Motivasyonu Ölçeği” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 64,0’ünün kadın; % 36,0’sının erkek olduğu, en fazla katılımcının 31-40 yaş aralığında ve en az katılımcının ise 20-30 yaş aralığında olduğu, en fazla katılımcının lisans mezunu olduğu ve en az kişinin lisansüstü düzeyde eğitim aldığı görülürken doktora düzeyinde eğitim alan olmadığı, en fazla katılımcının 11-15 yıl aralığında mesleki kıdeminin olduğu ve en az katılımcının ise 1-5 yıl aralığında mesleki kıdemi olanların olduğu, bulunduğu okulda görev süresine bakıldığında en fazla katılımcının 6-10 yıl aralığında ve en az katılımcının ise 16 yıl ve üzeri olduğu söylenebilir. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Öğretmenlerinin Örgüt Kültür Algılarına ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=3,63) ortalama ile “Öğretmenler yeni yöntemler, teknikler ve fikir uyguladıklarında ödüllendirilir.” önermesine “Katılıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X=4,43) ortalama ile “Öğretmenler diğer öğretmenlerini ne öğrettiği hakkında genelde fikir sahibidir.” önermesine “ Kesinlikle Katılıyorum” derecesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın ise (X=3,96) ortalama ile “ Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Öğretmenlerinin Örgüt Kültürü Algılarının olduğu ve olumlu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin Örgüt Kültürü Algılarıyla cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, mesleki kıdem, çalıştığı okuldaki görev süresi değişkenlerine göre farklılık göstermediği dolayısıyla benzer yada aynı olduğu söylenebilir. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Öğretmenlerinin İş Motivasyonuna ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=3,31) ortalama ile “Verilen sorumluluk miktarından” önermesine “Kararsızım” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X=3,91) ortalama ile “Arkadaşlarımla olan uyumumdan” önermesine “ Memnunum” derecesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın ise (X=3,56) ortalama ile “Memnunum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Öğretmenlerinin iş motivasyonları düzeyinden memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda öğretmenlerin iş motivasyonu düzeyinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, bulunduğu okuldaki görev süresi değişkenlerine göre farklılık göstermezken eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği ve lisans mezunlarıyla yüksek lisans mezunlarının iş motivasyonu düzeyinde farklılık görüldüğü tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş motivasyonları düzeyleriyle okul kültürü algıları istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde pozitif, doğru orantılı, orta düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (r=0,342; p<0,05). Dolayısıyla öğretmenlerin iş motivasyon düzeyleri ile okul kültürü algılarıyla ilgili olarak orta düzeyde doğru orantılı ilişki olduğu öğretmenlerin iş motivasyon düzeyleri artınca okul kültürü algılarının da arttığı yada iş motivasyonu düzeyi düşük olursa da okul kültürü algısının düşük düzeyde olduğu söylenebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1642
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülsüm Sertel.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

234
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

86
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.