Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1643
Title: Öğretmenlerin performans değerlendirme kriterlerine göre kendilerini değerlendirmeleri ( Denizli ili Çal ilçe örneği )
Authors: Sürer, Musa
Aydan Ordu
Keywords: Performans Değerlendirme
Öğretmen
Denizli
Çal
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli Çal ilçesinde Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Kriterlerine Göre Kendilerini Değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerinin farklı değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Çal ilçesinde görev yapan 209 öğretmenden oluşmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 114 öğretmene ulaşılarak anket sorularının tamamına cevap veren 114 öğretmenden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgiler” ve “Performans Değerlendirme Formu Kısım Ç” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Kriterlerine Göre Kendilerini Değerlendirmelerinde en az katılım gösterdikleri göstergenin “Her öğrencinin başarma duygusunu tadacağı etkinlikler uygular.” göstergesidir ve “Her zaman” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri göstergenin ise “Eğitim - Öğretim süreçlerinde teknolojiden faydalanarak zamanı etkin kullanır.” göstergesine “ Her zaman” derecesinde olduğu tespit edilmiştir. Bütün performans göstergelerine “Her zaman” düzeyinde katılım gösterildiği tespit edilmiştir ki; bu durum öğretmenlerin kendilerini çok iyi düzeyde gördüğünü göstermiştir. Genel ortalamanın ise “ Her zaman” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Kriterlerine Göre Kendilerini Değerlendirmelerine ilişkin görüşleri mesleki ölçütleri yerine getirme “ Her zaman” düzeyinde ve olumlu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin Değerlendirmelerinde; Cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, eğitim düzeyi, Performans Değerlendirmenin Objektif Olup/Olmayacağı, Performans Değerlendirmeyle İlgili Bilgi alma düzeyi ve Performans Değerlendirme Kriterlerine Göre Kendilerini Performans Değerlendirme Yeterlik Düzeyi değişkenleri herhangi bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1643
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musa Sürer.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

150
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.