Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1649
Title: Çok programlı anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul yönetimine katılma hakkındaki görüşleri
Authors: Çetin, Yasemin
Muammer Kunt
Keywords: Çok Programlı Anadolu Lisesi
Öğretmen
Yönetici
Karara Katılma
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı Denizli İli ilçelerinde faaliyet gösteren Çok Programlı Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusundaki görüşleri incelemektir. Bu ana amacın yanında Çok Programlı Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin okullarında okul yönetimine katılma görüşlerinin cinsiyet, medeni hal, yaş, mesleki kıdem, mevcut okuldaki çalışma süreleri değişkenleri ile birlikte incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında veriler 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Denizli ili ilçelerinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çok Programlı Anadolu Liselerinde kadrolu olarak görev yapan 52 kadın ve 59 erkek öğretmen olmak üzere toplam 111 öğretmenden toplanmıştır. Öğretmenlerin okul yönetimine katılma hakkındaki görüşlerini belirlemek için “Okul Yönetimine Katılma Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde “SPSS”(Statistical Package for Social Science) programının 22.0 versiyonundan yararlanılmıştır. Çözümleme sürecinde betimleyici istatistiklere ek olarak t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANADOVA), farkın anlamlı çıkması durumunda ise farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla TUKEY HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmış ve yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerin okul yönetimine katılma düzeyleri X=4,2703 aritmetik ortalama ile “Büyük Ölçüde Katılıyoru” ile X=2,8108 aritmetik ortalama ile “Çok Az Katılıyorum” arasında olduğu; cinsiyet, medeni hal, yaş ve mevcut okuldaki çalışma süresi değişkenlerine göre okul yönetimine katılma hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamakta, mesleki kıdemle ilgili yapılan çalışma neticesinde öğretmenlerin okul yönetimine katılma hakkındaki görüşlerinde anlamlı bir farklılık olduğu (F(4-106)= 4,709; p=.002<.004) tespit edilmiş, farkın kaynağını belirlemek için Tukey HSD testi yapılmış olup, okul yönetimine katılma hakkındaki görüşleri konusunda farkın kaynağını 6-10 yıl ve 11-15 yıl ile 20 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin oluşturduğu, 11-15 kıdeme sahip öğretmenlerin (X=4,3111) okul yönetimine katılımı, 6-10 yıl (X=3,4050) ile 20 yıl ve üstü (X=3,2333) kıdeme sahip öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanında 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin diğer tüm mesleki kıdem gruplarındaki öğretmenlere göre de okul yönetiminde kararlara daha fazla katılım gösterdikleri ortaya çıkarılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1649
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasemin Çetin.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf186.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.