Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1669
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGülşen Ünlü-
dc.contributor.authorKapubağlı, Nazlı-
dc.date2017-03-24en_US
dc.date.accessioned2017-04-07T12:08:31Z
dc.date.available2017-04-07T12:08:31Z
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1669-
dc.descriptionBu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 2015TF014 nolu kararı ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu' nun (DEHB) etiyolojisi net olarak bilinmemekte olup, nörobiyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin etyolojide birlikte yer aldığı düşünülmektedir. Bu çalışmada; karbonil stres ile ilişkili olarak miktarı artan ve birikimleri ile patolojik süreçlere yol açan ileri glikasyon son ürünleri (AGEs), bu ürünlerin detoksifikasyonunda görevli olan ileri glikasyon son ürünlerinin endojen salınımlı reseptörü (esRAGE) ve karbonil stres durumların salgılanması artan S100A9 protein düzeylerinin etyopatogenezdeki rolü araştırılmıştır. Çalışmaya 6-16 yaş aralığında, başka herhangi bir fiziksel ya da psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan ve son altı ay içinde psikotrop ilaç tedavisi almamış olan 30 DEHB tanılı hasta ve 30 sağlıklıklı gönüllü kontrol dahil edilmiştir. Serum AGEs, esRAGE ve S100A9 düzeyleri Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile biyokimyasal parametreler rutin yöntemler ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların belirti düzeyleri Çocuk ve Ergenlerde Yıkıcı Davranım Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği İle değerlendirilmiştir. AGEs, esRAGE ve S100A9 düzeyleri olgu grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek oranda saptanmıştır. Bu parametrelerin herhangi bir antropometrik ölçüm ile herhangi bir anlamlı ilişkisi bulunmazken, AGEs düzeyi AST ve BUN ile, esRAGE düzeyi ise AST,ALT ve BUN ile anlamlı ilişki göstermektedir. Karbonil stres ile ilişkili bu ve çeşitli parametrelerin DEHB etyopatogenezindeki rolünün anlaşılması için genetik ve nörokimyasal faktörlerin de dahil edildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractThe etiology of Attention Deficiy Hyperactivity Disorder (ADHD) is incompletely known and neurobiological, genetic and environmental factors are tought to be involved in the etiology together In the present study, it is aimed to assess the role of advanced glycation end products of which level increased with carbonyl stress and accumulation causes pathological processes, endogenous secretory receptor for advanced glycation end products which detoxifying this products and S100A9 which secrestion increases in carbonyl stress in the etiopathogenesis of ADHD. 30 patients between 6 and 16 years-old who have been firstly ADHD diagnosed without another psychiatric and physical disease history and haven’t taken any psychotropic pharmacoterapy for six months and 30 healthy volunteer controls were included in the study. Serum AGEs, esRAGE and S100A9 levels were assessed with Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) method and biochemical parameters were assessed with routin methodology. Participants' symptom levels were assessed by using the DSM-IV Based Screening and Assessment Scale for Disruptive Behavior Disorders in Children and Adolescents. AGEs, esRAGE and S100A9 levels were significantly higher in the case group than in the control group. While there is no significant relationship between these parameters and any anthropometric measurements, AGEs level correlates with AST and BUN, and esRAGE level correlates with AST, ALT and BUN. Studies involving genetic and neurochemical factors to understand the role of these and various parameters associated with carbonyl stress in the etiopathogenesis of ADHD are needed.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuen_US
dc.subjectİleri Glikasyon Son Ürünlerien_US
dc.subjectİleri Glikasyon Son Ürünlerinin Reseptörüen_US
dc.subjectS100A9en_US
dc.subjectKarbonil Stresen_US
dc.subjectAttention Deficit Hyperacitivity Disorderen_US
dc.subjectAdvanced Glycation End Productsen_US
dc.subjectEndogenous Secretory Receptor For Advanced Glycation End Productsen_US
dc.subjectCarbonyl Stressen_US
dc.titleDikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı hastalarda ileri glikasyon son ürünleri, ileri glikasyon son ürünlerinin endojen salınımlı reseptörleri ve s100a9 düzeyleri ve etyopatogenezdeki yerien_US
dc.title.alternativeAdvanced glycation end products, endogenous secretory receptor for advanced glycation end products and s100a9 levels of attention deficit hyperactivity disorder diagnosed patients and their role in the etiopathogenesisen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid458088en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazlı Kapubağlı.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on May 27, 2024

Download(s)

116
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.