Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1696
Title: Ege bölgesinde yaygın olarak kullanılan yığma yapılar ve bu yapıların deprem güvenliği
Other Titles: Masonry buildings comman used in Aegean region and safety of these buildings
Authors: Durak, Sadık
Advisors: Hasan Kaplan
Keywords: Yığma Yapı
Deprem
Envanter
Masonry Building
Eartquake
Inventory
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ülkemizdeki yapı stokunun %54 gibi büyük bir kısmı yığma tarzdadır. Bir çoğu deprem bakımından risk taşıyan yığma yapılar, kırsal kesimde yoğunlaşmakla birlikte kentsel alanlarda da bulunmaktadır. Ülkemizin öncelikli sorunlarından biri, deprem bakımından güvensiz olan yığma yapı stokudur. Bu yapı stoğunun tanımlanmasında, genellikle TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılan Bina Sayım Sonuçları esas alınmaktadır. Bina sayım sonuçları yapı sistemi, yapı malzemesi, kat sayısı gibi özelikleri içermektedir. Yığma yapıların, depremsellik incelemesi, hasar görebilirlik riskleri hakkında öngörüde bulunabilmek için ise; DBYYHY (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) hükümlerinin sağlanıp sağlanmadığı hakkında daha teknik ve detaylı bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışma ile Ege Bölgesindeki yığma yapıların genel karakteristiklerin yanında, DBYYHY hükümlerini karşılama durumu, yapısal kusurların tespiti için örnekleme yöntemi ile envanter çalışması yapılması ve bu çalışma sonuçlarının değerlendirilerek, Ege Bölgesindeki yığma yapıların deprem güvenliği açısından genel sonuçlara ve çözüm önerilerine ulaşılması amaçlanmıştır.
A large amount of building stock in our country, like %54, is the kind of masonary. The masonary constructions most of which carries the risc in point of earthquakes, denses in country areas and presents also in city areas. One of the prefential problems in our country is masonary building, stock that is unsafe about earthquakes. While the defining of this building stock, usually the Results of Building Counting are taken mainly by TUIK (Turkey Statistics İnstitution). Results of Building Counting contains properties like the system of construction, materials of construction, number of floors. To foresight about the observing earthquake, the damage risc of the masonary buildings; the techical and detailed datas if the rules of DBYYHY (Spesification for Structures to be Built İn Eartquake Areas) are provided or not, are needed. By this work it is aimed that masonry buildings in aegean region the position if DBYYHY rules are compensated or not, to determine the constructive failures by example method and inventory work; and by estimating the results of this work, the masonary buildings in Aegean Region are transported the results and solution suggestion about the safety of earthqueakes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1696
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadık Durak.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,478
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.