Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1720
Title: Destekli sıvı membranlarda Cr(VI) metal katyonunun taşınım kinetiğinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of transport kinetic of Cr(VI) metal cation in supported liquid membranes
Authors: Ayhan, Nefise
Advisors: Hamza Korkmaz Alpoğuz
Keywords: Destekli Sıvı Membran
Kaliks[4]Aren
Cr(VI) Metal Taşınımı
Taşınım Kinetiği
Supported Liquid Membrane
Calix[4]Arene
Cr(VI) Metal Transport
Transport Kinetics
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, destekli sıvı membran sisteminde taşıyıcı olarak p-tert-bütil kaliks[4]aren türevi kullanılarak Cr(VI) metal katyonunun donör fazdan akseptör faza transportu incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda taşıyıcı ligand derişiminin, donör faz asit türü ve konsantrasyonun, karıştırma hızının, çözücünün ve akseptör faz derişimlerinin etkileri ve optimum şartlarda Celgard 2500 ve Celgard 2400 destek tabakalarının transport verimine etkileri incelenmiştir. Her bir parametre için belirli zaman aralıklarında alınan numunelerin konsantrasyon değerleri UV-Visible spektrofotometresinde tayin edilmiştir. Deneyler sonucunda hız sabiti (k), akış hızı (J), geçirgenlik katsayısı (P) ve geri kazanım faktörü (% RF) kinetik verileri hesaplanmıştır. Aynı zamanda kaliks[4]aren türevi bağlanmış Celgard 2500 membranının yüzey morfolojisindeki değişmeler SEM ve AFM cihazları ile karakterize edilmiştir. Sonuç olarak kaliksaren bileşiğinin destekli sıvı membranlarda taşıyıcı olarak kullanılabildiği ve Cr(VI) metal katyonunun transportunun başarılı bir şekilde gerçekleştiği gözlenmiştir.
In this study, the transport of Cr(VI) metal cation donor phase from acceptor phase through a SLM containing p-tert-butil calix[4] arene used as a carrier was investigated. The influence of carrier ligand concentration, the influence of donor phase acid type and concentration, influences of solvents, influence of acceptor phase components and concentration, influence of stirring speeds, the influences of Celgard 2500 and Celgard 2400 support layers under the optimum conditions examined on the transport effiency. Concentration values of samples taken at spesific intervals for each parameter were determined by using UV-Visible techniques. As a result of the experiments the rate constant (k), flow rate (J) and permeability coefficient values (P) were calculated. Moreover, Celgard 2500 membrane containing calixarene surface morphology changes have been characterized by using AFM and SEM techniques measurements. It is concluded; it was showed that calixarene compound can be used as carrier in SLM's for transport of Cr(VI) metal cation.
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) tarafından 2013 FBE045 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1720
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nefise Ayhan.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 6, 2024

Download(s)

44
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.