Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1737
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBirsen Doğan-
dc.contributor.authorŞahin, Yeliz Kılınç-
dc.date2017-04-18en_US
dc.date.accessioned2017-04-19T07:49:34Z
dc.date.available2017-04-19T07:49:34Z
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1737-
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, Ses Temelli Cümle Yöntemi’ ne göre oluşturulan metinlerin öğrencilerin bilişsel gelişimine uygunluğunu, öğretmen görüşlerine göre belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın modeli, tarama modelidir. Tarama araştırmaları, bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün ve diğerleri, 2013, s. 177). Tarama deseni bir evren içinden seçilen bir örneklem üzerinde yapılan çalışmalar yoluyla evren genelindeki eğilim, tutum ya da görüşlerini bu evrendeki bir örneklemle çalışarak nicel ya da sayısal olarak betimlenmesini sağlar (Creswell, 2014, s.155). Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Denizli Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bulunan ilkokullarda görev yapan birinci sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; Denizli Merkez İlçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokullarda çalışan 400 birinci sınıf öğretmenlerinin içinden random yolla seçilen 147 kadın, 114 erkek olmak üzere toplam 261 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Metinlerin Bilişsel Gelişime Uygunluğunu Belirleme” ölçeğiyle elde edilmiştir. Ölçeğin ön uygulamalarında geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Hazırlanan taslak formun görünüş/yüzeysel geçerliliği için alanında uzman kişilerden görüş alınmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha, madde toplam korelasyon değerine bakılmıştır ve yapı geçerliliğini test etmek amacıyla ölçeğe faktör analizi yapılmıştır. Aynı zamanda ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları ve madde analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistik (frekans, yüzde ve ortalama) kullanılmıştır. Dağılım varyanslarının homojen olmadığı durumlarda parametrik test varsayımı sağlanamadığından ilişkisiz ölçümler için t- Testi yerine Mann-Whitney U Testi, iki ya da daha çok gruplar için kullanılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yerine Kruskal-Wallis H Testi yapılmıştır. Test analizlerinde SPSS 20,0 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi ,05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlerin, metinlerin öğrencilerin bilişsel gelişimine uygunluğuna dair görüşlerinin istatistik değerlerinin ortalaması 1,80-2,59 “katılmıyorum” aralığında yer aldığından, Ses Temelli Cümle Yöntemi’ ne göre oluşturulan metinlerin öğrencilerin bilişsel gelişimine uygun olduğu görüşüne katılmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen bulgular ışığında Ses Temelli Cümle Yöntemi’ ne göre oluşturulan metinlerin öğrencilerin bilişsel gelişimine uygunluğu, cinsiyet, mezun olunan okul, öğrenim düzeyi, mesleki kıdem, öğretmenlerin daha önce birinci sınıf okutma durumları, birinci sınıf okutma deneyimleri bakımından anlamlı bir fark göstermediği ortaya çıkmıştır. Öte yandan öğretmen görüşlerinin; doğru, hızlı, anlayarak okumayı en etkili biçimde sağlayan yöntemin ne olduğuna ilişkin düşüncelerine ve Ses Temelli Cümle Yöntemi ya da Çözümleme Bireşim Yöntemi tercihlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study is to determine the conformity of the texts that are formed according to “Phonic Based Sentence Method” the students’ cognitive development in accordance with the teachers views. Survey model is used for this research. Survey is a type of research that participants’ opinions on a subject or events; or interests, capabilities, skills, attitudes are determined and compared to other research, larger samples are used (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün et. al, 2013). Raster pattern provides the quantitative or qualitative definition of the tendency in the target population, through a study of the general tendency, attitude or opinions based on a sample chosen from a population (Creswell, 2014, s.155). The target population of the study is composed of the first grade teachers who worked in the Denizli Merkezefendi School and the primary schools in the Denizli province in 2014-2015 academic year. The sample of the research is composed of 261 teachers. 147 female and 114 male teachers were randomly picked out of the 400 first grade teachers working in the Denizli central district schools that are under the authority of Ministry of National Education. The data was provided through the method of “Determination of the texts’ conformity to cognitive development” scale that was developed by the researcher. The validity and reliability analysis were done in the pre- applications of the sacale. Opinions of experts in their fields were taken for the appearence/superficial validity of the draft form. The cronbach Alpha total item correlation value was checked for the scale and factor analysis was done to test the structural validity. At the same time, reliability co-efficients and item analyis were evaluated for sub-groups of the scale. Descriptive statistics (frequency, percentage and average) was used for the analysis of the data. When the distribution variants were not homogeneous the parametric test hypothes was not ensured, thus for the unrelated measurements, mann-Whitney test was used instead of t-Test. Also, instead of single direction variance analysis (ANOVA) which is used for the two or more groups, Kruskal-Wallis H Test was used. For the test analysis, SPSS 20,0 (Statistical Package for Social Sciences) was used. For the comparison of data, the significance level was accepted as ,05. As a result of the application, it was identifed that the statistical average of the values of teachers’ opinions on the copliance of the texts to the cognitive development of the students fall into the 1,80-2,59 “I disagre” interval. This means, teachers do not agree to the hypothesis of” the texts composed in accordance with the Phonic Based Sentence Method comply with the students’ cognitive development. Also, in the light of the findings of this research,it appeared that; gender, the school of graduation, the level of education, Professional seniority, the experience of the teachers on teaching first grade students, the teachers’ feelings of competency on the method are insignificant in determining the compliance of the texts to the cognitive development of the students. On the other hand, the results showed that teachers’ opinions differed significantly depending on their choices of Phonic Based Sentence Method or Analysis Method in addition to their beliefs about the method which most effectively contributes to reading correctly, fast and intellectually.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİlk Okuma Yazma Öğretimien_US
dc.subjectSes Temelli Cümle Yöntemien_US
dc.subjectBilişsel Gelişimen_US
dc.subjectBirinci Sınıf Okuma Metinlerien_US
dc.subjectPrimary Teaching of Reading and Writingen_US
dc.subjectPhonic Based Sentence Methoden_US
dc.subjectCognitive Developmenten_US
dc.subjectFirst Grade Reading Textsen_US
dc.titleSes temelli cümle yöntemine göre oluşturulan metinlerin öğrencilerin bilişsel gelişimine uygunluğunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe assesment of conformity of texts that are formed according to “phonic based sentence method” to the students’ cognitive development in accordance with the teachers viewsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid469521en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeliz Kılınç Şahin.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on May 27, 2024

Download(s)

200
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.