Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1742
Title: Köyyollarının takibi, bakım ve onarımı için coğrafi bilgi sistemi (CBS) esaslı yönetim modeli
Other Titles: A GIS based village roads management model for monitoring, maintenance and repairing purposes
Authors: Saldıroğlu, Selim
Advisors: Yetiş Şazi Murat
Keywords: Köyyolu
CBS
Trafik Güvenliği
Sanat Yapıları
Village Road
GIS
Traffic Safety
Art Structures
Source: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) özellikle gelişmiş ülkelerde her alanda sıklıkla kullanılan bir araç haline gelmişken Türkiye' de, merkezi ve yerel yönetimlerce benimsenmiş olmakla birlikte kamu hizmetlerinde kullanımı ise henüz başlangıç aşamasındadır. Modern dünyanın kazançlarından olan ve hızla gelişen bilgisayar teknolojileri, bilginin önemi ve yönetimi konusunda bize yeni ufuklar açmıştır. Akıllı bilgisayar programları sayesinde bilginin üretilmesi, depolanması, farklı metotlarla analiz edilebilmesi, bunların kullanıcılara sunulabilmesi gibi imkânlar sağlanabilmiştir. Ancak doğru ve güncel verilerin kullanılması ile zamanında bir bütün olarak sunulması ise bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Denizli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde il sınırları içindeki sorumluluk ve hizmet alanında bulunan köyyolları envanterlerinin güncellenmesi, farklı analiz sonuçları üzerinden Müdürlüğün kırsal altyapı hizmetlerine modern ve teknik yöntemlerle yön verilmesi amaçlı CBS destekli bir çalışma ortaya konulmuştur. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu çalışmada farklı amaçlar için geliştirilmiş olan katmanlar, topoğrafik haritalar, uydu fotoğrafları vb. araçlardan istifade edilerek köyyolları ile ilgili yürütülen hizmetin doğru ve güncel verilere dayalı olmasına çalışılmıştır. Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayabilecek hassas ve hızlı analiz sonuçlarına göre köyyolları ulaşımının yeniden planlanması, eksik ve hatalı durumların tespiti ile tam ve bütünleşik bir yönetim sistemi kurulması amaçlı pilot bir proje ortaya konulmaya ve ürün olarak kullanılması yoluna gidilmiştir.
Geographic information systems has become a tool that is often used in many fields especially in developed countries, yet in Turkey while it?s been recognized and acknowledged by central and local authorities, its use in public services is still in only the beginning stages. Fast developing computer technologies, which is one of the benefits of the modern world, has given us new horizons on the importance of knowledge and its management. Smart computer programs have enabled such possibilities as the production, storage and analysis of information through different methods, and its provision with the users. However, use of correct and update data with its timely provision as a whole may still appear as a problem in the area. Within the borders of Denizli Provincial Administration Roads and Transportation Services Directorship, a GIS-supported study has been undertaken in order to update information on all village roads in the related area of responsibility and service and to aid the Directorship's country infrastructure service with modern and technical methods over different analysis results obtained. In this study, executed with the Strategy Development Directorship, through using developed layers, topographic maps, satellite photos, etc. devised in fact for different purposes, it was aimed to ensure that the service concerning village roads are based on correct and update data. In line with the fast and sensitive analysis results obtained in this study as an attempt to ensure that public resources are used efficiently, it was aimed to put forth a pilot project to be used later on as a product which is thought to serve as a model to help re-plan village road constructions, determine lacking and incomplete cases, thereby establish a complete and integrated management plan.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1742
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selim Saldıroğlu.pdf93.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

2
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.