Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1768
Title: İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersinde probleme dayalı öğrenmenin (PDÖ) öğrenme ürünlerine etkisi
Other Titles: Effects of problem based learning on learning products in science and technology lesson for elementary 8th grade
Authors: Büyükdokumacı, Hatice
Advisors: Hüseyin Bağ
Keywords: Fen ve Teknoloji Öğretimi
Probleme Dayalı Öğrenme
Bilimsel Süreç Becerileri
Akademik Başarı
Problem Çözme Tutum
Science And Technology Education
Problem Based Learning
Scientific Process Skills
Academic Success
Problem Solving Behaviors
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemininin öğrencilerin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve problem çözme tutumlarının üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli ili Acıpayam ilçesi Dedebağı Atatürk İlköğretim Okulu'nda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören kırk iki 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada deney (n=21) ve kontrol (n=21) grubu olmak üzere iki sınıf alınmış ve öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Sekiz hafta süren deneysel uygulamada dersler kontrol grubunda sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemi ile, deney grubunda ise probleme dayalı öğrenme yöntemiyle işlenmiştir. Deneysel işlem öncesinde ve sonrasında, deney ve kontrol gruplarına akademik başarı testi, bilimsel süreç beceri testi ve problem çözme tutum ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca deney grubun öğrencilerine PDÖ oturumlarında senaryoları içeren çalışma yaprakları doldurtulmuştur. Çalışma yaprakları deneysel işlem sonrasında bilimsel süreç becerileri dereceleme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Araştırmada verilerin analizinde ?Mann-Whitney U testi?, ?Wilcoxon İşaret Sıralaması Testi? ve ?Spearman korelasyon katsayısı? kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 1. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarı düzeyleri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.2. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilimsel süreç becerileri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.3.Uygulamaya katılan öğrencilerin problem çözme tutumları arasında anlamlı bir farklılık belirlenememiştir.4.Deney grubundaki öğrencilerin BSBDÖ puanları ile bilimsel süreç becerileri arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.
In this research, in science and technology lesson, effects of problem based learning method on academic successes, scientific process skills and problem solving behaviors of students are examined. Study group of the research is formed by forty two 8th grade students receiving education in 2011-2012 academic year on Dedebağı Atatürk İlköğretim Okulu in Acıpayam county of Denizli province. In the research, two classes are taken as experiment group (n=21) and control group (n=21) and retest-posttest control grouped semi-experimental study is used. In the application which took a time period of eight weeks, in control group lessons are taught using activities of science and technology curriculum, in experiment group lessons are taught using problem based learning method. Before and after experimental procedure, academic success test, scientific process skills test and problem solving behavior scale is applied to experiment and control groups. Furthermore, worksheets containing scenarios in problem based learning sessions are filled by experiment group students. Worksheets were evaluated by scientific process skills rating scale after experimental procedure. For the analysis of research data ?Mann-Whitney U test?, ?Wilcoxon Signed Rank Test? and ?Spearman correlation coefficient? are used.Findings of the research can be summarized as follows: 1. Between the academic success levels of students of experiment and control group, meaningful difference in favor of experiment group was determined. 2. Between the scientific process skills of students of experiment and control group, meaningful difference in favor of experiment group was determined.3.Between the problem solving skills of students attended the application, a meaningful difference was not determined.4.A meaningful relation was determined between BSBDÖ points of students of experiment group and their scientific process skills
URI: https://hdl.handle.net/11499/1768
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Büyükdokumacı.pdf5.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 6, 2024

Download(s)

184
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.