Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1790
Title: Koroner yavaş akım EKG bulguları ve bağlantılı değişkenler
Other Titles: ECG findings and related variables in coronary slow flow
Authors: Büber, İpek
Advisors: Havane Asuman Kaftan
Keywords: Koroner Yavaş Akım
TIMI Frame Count
Akut Koroner Sendrom
Coronary Slow Flow
Acute Coronary Syndrome
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Koroner yavaş akım (KYA) fenomeni özellikle mikrovasküler koroner dolaşımı etkileyen aterosklerotik bir kalp hastalığıdır. Mortalitesi çok yüksek olmasa da sıklıkla tekrarlayan göğüs ağrılardan ve farldı iskemik prezentasyonları nedeniyle morbiditesi yüksektir. KYA için tanımlanmış risk faktörleri, patolojisi, tedavisi net değildir.Bu çalışmada KYA tanısı almış olan hastaların klinik, EKG özellikleri ve koroner anjiıografik verilerini inceleyerek, koroner risk faktörlerinin bu fenomene etkisini, doğal klinik seyrini, anjiografîk verilerin hastalık prezentasyonu üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda Ocak 2012 ~ Nisan 2016 tarihleri arasında koroner anjiografilerinde Üç major koroner arter ve bunların 2.0 mm üzerindeki yan dallarında anlamlı stenoz bulunmayıp, KYA saptanan 94 (doksandört) hasta retrospektif olarak değerlendirildi. KYA ‘yı etkileyen tüm değişkenler Spearman’s korelasyon analiziyle değerlendirildi. KYA hastalarında en sık semptom tipik göğüs ağrısı olarak saptandı. Erkek cinsiyet (n=65,%69.1) kadın cinsiyete (n=29,%30.9) göre daha fazlaydı. En sık risk faktörü hîperlıpidemi (HL) (n=84 ,%89,4) ve ekg değişimi ise T negatifi iğiydi. Akut koroner sendrom sıklığı %53.2 ve erkeklerde sıktır. Trigliserid (TG) yüksekliği olan grupla, olmayan grup kıyaslandığında, LAD TIMI Frame Count (TFC) değeri, istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu ve aralarında düşük korele ilişki saptandı (^=0,2). Sorumlu arter sayısı artttıkça TFC değeri arttığı ve miyokard ınfsrktüsü (MI) kliniği ile gelen hastalarda TFC değerlerinin daha yüksek olduğu bulundu. KYA’ da TFC değeri ve tutulan arter sayısı hastalığın ciddiyeti hakkında bir belirteç olabilir.
Coronary slow flow (CSF) phenomenon is an atherosclerotic heart disease, particularly affecting microvascular coronary circulation. Although the mortality is not very high, morbidity is high due to frequent recurrent chest pain and different ischemic presentations. Identified risk factors, pathology and treatment for CSF are not clear. In this study, we aimed to investigate the clinical, ECG characteristics and coronary angiographic data of patients with CSF diagnosis and to investigate the effect of coronary risk factors on this phenomena effect, natural clinical course and angiographic data on disease presentation. In our study, 98 (ninety-eight) patients with CSF whom there were no significant stenosis on the three major coronary arteries and their side branches above 2.0 mm on the coronary angiograms, were evaluated retrospectively between January 2012 and April 2016. All variables affecting CSF were assessed by Spearman's correlation analysis. The most common symptom in CSF patients was found to be typical chest pain. Male gender (n=65, 69.1%) was higher than the female gender (n=29, 30.9%). The most frequent risk factor was hyperlipidemia (HL) (n-84, 89.4%) and the change in ECG was T wave inversion. The frequency of acute coronary syndrome was 53.2% and it was frequent in men. When the TG group compared between low TG levels group and high TG levels group, LAD TIM1 Frame Count (TFC) levels were statistically high in the high TG levels group and low correlation was found between them (r2=0.2). TFC value increased as the number of involved arteries increased and TFC values were found higher in MI patients. TFC value and the number of the involved arteries in CSF might be a marker of the severity of the disease.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1790
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İpek Büber.pdf12.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 6, 2024

Download(s)

198
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.