Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1791
Title: İzokinetik egzersizlerin kardiyak otonomik aktivite ve kan basıncı üzerine akut etkisi
Other Titles: Acute effect of isokinetic exercises on cardiac autonomic activity and blood pressure
Authors: Urak, Özkan
Advisors: Gülin Fındıkoğlu
Keywords: İzokinetik Egzersiz
Kalp Hızı Değişkenliği
Arteriyel Sertlik
Otonom Sinir Sistemi
Isokinetic Exercise
Heart Rate Variability
Arterial Stiffness
Autonomic Nervous System
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Çalışmamız farklı açısal hızlarda izokinetik egzersiz yaptırılan genç sporcu erkeklerin otonom sisteminin kalp hızı değişkenliği ve hemodinamik değişiklikler üzerine akut cevabını incelemek üzere yapılmıştır. Öncelikle yaş ortalaması 23.05 (20-27) olan 17 sporcunun supin pozisyonda istirahat esnasında ölçümleri yapılmıştır. Sonrasında, egzersiz aralarında 30 dakika dinlenme periyodu olacak şekilde 240, 120 ve 60°/sn hızda 2x25 tekrarlı izokinetik egzersiz uygulanmıştır. Egzersizden hemen sonra supin pozisyonda 5 dakika boyunca kalp hızı değişkenliklerinden zaman alanlı ve frekans alanlı değişkenler ile hemodinamik parametreler ölçülmüştür. Kalp hızı değişkenlerinden zaman alanlı parametrelerden NNs ve meanNN egzersiz öncesine göre her üç hızda anlamlı olarak azalırken; SDNN, SDNN indeks değerlerinde istirahate göre en fazla iki açısal hızda artış bulunmuştur. Frekans alanlı parametrelerden LF, HF ve LF/HF oranı da hem istirahate göre hem de farklı açısal hızlar arasında anlamlı fark göstermemiştir. Hemodinamik parametreler değerlendirildiğinde ise istirahate göre her üç açısal hızda da sistolik kan basıncı, ortalama kan basıncı, nabız basıncı, santral sistolik basınç ve nabız dalga hızının arttığı görülmüştür. Diyastolik kan basıncı, nabız, santral diyastolik basınç ve santral nabız basıncının istirahate göre 120°/sn ve 60°/sn hızda anlamlı olarak arttığı saptanmıştır. Ogmentasyon indeksi ise 240°/sn’den 60°/sn hıza doğru artış göstermiş olup bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Tepe fleksiyon torku, tepe ekstansiyon torku, fleksiyonda toplam iş, ekstansiyonda toplam iş ve toplam iş 240°/sn hız ile kıyaslandığında 120°/sn ve 60°/sn hızda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 120°/sn ve 60°/sn hız arasında ise anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sonuç olarak akut izokinetik egzersize yanıt olarak arteriyel sertlik, nabız, santral kan basıncı ve periferik kan basıncının istirahate göre arttığı görülmüş ve sempatik aktivasyonun kalp hızı değişkenliği üzerine yansımaları zaman alanlı değişkenlerde gösterilmiştir. Bu etkiler 240 ve 120°/sn hızlar kıyaslandığında izokinetik egzersizler arasında fark göstermektedir.
Our study was conducted to investigate the acute response to heart rate variability and hemodynamic changes in the autonomic system of young athletes who undergo isokinetic exercise at different angular speeds. Firstly, 17 athletes with a mean age of 23.05 (20-27) were measured during resting in a supine position. Subsequently, 2x25 repetitive isokinetic exercises were performed at 240, 120, and 60°/sec, with a 30-minute rest period between exercises. Time domain and frequency domain variables and hemodynamic parameters were measured in heart rate variability for 5 minutes in the supine position immediately after exercise. While NNs and meanNN from time domain parameters of heart rate variables decrease significantly at all three speeds compared to before exercise, In SDNN and SDNN index values, there was an increase in maximum two angular velocities according to the reference. LF, HF and LF / HF ratios of the frequency domain parameters did not show a significant difference between the angular velocities and the angular velocities. When hemodynamic parameters were evaluated, systolic blood pressure, mean blood pressure, pulse pressure, central systolic pressure, pulse wave velocity were increased in all three angular velocities according to the pre-exercise. Diastolic blood pressure, heart rate, central diastolic pressure, central pulse rate were significantly increased at 120°/sec and 60°/sec. Augmentation index increased from 240°/sec to 60°/sec and this increase was not statistically significant. The athlete's peak flexion torque, peak extension torque, total work in flexion, total work in extension, and total work were significantly higher at 120°/sec and 60°/sec when compared to 240°/sec. No significant difference was found between 120°/sec and 60°/sec. In conclusion, in our study, arterial stiffness, pulse, central and peripheral blood pressure increased in response to acute isokinetic exercises, and reflections of sympathetic activation were shown in time domain variables. These effects differ between isokinetic exercises when comparing 240°/sec and 120°/sec speeds.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 24/03/2015 tarih ve 2015TPF008 nolu projesi ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1791
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özkan Urak.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

104
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.