Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1823
Title: Kronik astım modeli oluşturan farelerde bosentanın akciğer histopatolojisi üzerine etkisi
Other Titles: Effect of bosentan on lung histopathology in mice with chronic asthma model
Authors: Divarcı, Alper
Advisors: Dolunay Gürses
Keywords: Astım
Bosentan
BALB/c Fare
Sitokin
1L-4
IL-5
TSLP
Asthma
BALB/c Mouse
Cytokine
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Astım, bronş hipereaktivıtesiyle karakterize, bronş sisteminin kronik enflamasyonu sonucu gelişen bronkospazmlarla seyreden kronik bir hastalıktır. Astım tedavisinde, bilinen en güçlü anrienflamatuvar ilaçlar steroidlerdir. Ancak streoidlerin yan etkileri nedeniyle, alternatif tedavilerin araştırılmasının önemi artmaktadır. Çalışmamızın amacı, antienflamatuvar, antiproliferatif, non- selektif endotelin A ve endotelin B reseptör antagonisti olan bosentanın, kronik astım modeli oluşturulmuş BALB/c farelerde, akciğer histopatolojisi üzerine etkilerinin değerledirilmesidir. Gereç ve yöntem: Çalışma toplam 35 adet BALB/c fare üzerinde yapıldı. Fareler; kontrol grubu, plasebo grubu, deksanıetazon uygulanan grup ve bosentan uygulanan grup olacak şekilde dört gruba aynldı. Astım modeli oluşturulması ardından tüm gruplarda serum ve akciğer dokularında IL-4, 1L-5 ve Timik Stromal Lenfopoietin (TSLP) düzeyleriyle, doku kesitlerinde mast ve goblet hücreleri ile epitel ve düz kas kalınlıkları değerlendirildi. Bulgular: Serum IL-4, 1L-5 ve TSLP düzeylerinde, gruplar arasında farklılık bulunmadı (p>0,05). Akciğer dokularındaki sitokin düzeyleri değerlendirildiğinde ise; 1L-5 astım grubunda S»06±l,38pg/ml, bosentan grubunda 3,43±0,55pg/ml olarak bulundu (p<0,05). Astım oluşturulan plasebo grubunda tüm histolojik parametreler diğer gruplara göre anlamlı olarak artmıştı (p<0,05). Bosentan ile tedavi edilen grupta epitel yüksekliğinin astım grubuna göre anlamlı oranda azaldığı (p<0,05); bosentan ile deksametazon gruplan arasında histolojik parametreler açısından farklılık olmadığı görüldü (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda, bosentanın astımda kronik değişiklikler vc yeniden yapılanma üzerine iyileştirici etkileri olduğu görülmüştür. Bununla beraber deksametazon ile karşılaştırıldığında benzer etkiler göstermesi de, bosentanın astım tedavisinde faydalı olabileceğini desteklemektedir. Ancak bu konuda uzun süreli ve geniş serileri İçeren klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Aim: Asthma is a chronic disease which is characterized by bronchial hyperactivity and progresses with the bronchospasm following chronic inflammation of the bronchial system. The most powerful anti-inflammatory drugs known to treat asthma are steroids. However, due to the side effects of steroids, the prospect of investigating alternative therapies is increasing. The aim of our study is to evaluate the effects of bosentan, an anti-inflammatory, antiproliferative, non-selective endothelin A and endothelin B receptor antagonist, on lung histopathology in chronic asthma-modeled BALB/c mice. Materials and Methods: The study was performed on a total of 35 BALB/c mice. The mice were divided into four groups as control group, placebo group, dexamethasone group and bosentan group. IL-4, 1L-5 and Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP) levels in serum and lung tissues, mast and goblet cells and epithelial and smooth muscle thicknesses in tissue sections were evaluated in all groups after the formation of asthma model. Results: There was no found statistically difference between the groups for the serum IL-4, IL-5 and TSLP levels (p>0.05). IL-5 levels in the lung tissues were found as 5.06±1.38 pg/ml and 3.43±0.55 pg/ml in the asthma and bosentan groups respectively (p<0.05). All histological parameters were significantly higher in the asthma group than the other groups (p<0.05). The epithelial height was significantly decreased in the bosentan grou compared the asthma group (p<0.05). There wasn’t any found statistically difference in the bosentan and dexamethasone groups for the histological parameters (p>0.05). Conclusion: In our study, we showed tliat bosentan have therapeutic effects on chronic changes and remodeling in asthma model. There is similar effects compared to dexamethasone suggests that bosentan may be beneficial in the treatment of asthma. However, long term and extensive clinical trials are warranted.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin 23.03.2016 tarih ve 03 sayılı komisyon toplantısında alınan 2016TIPF011 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1823
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alper Divarcı.pdf19.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 6, 2024

Download(s)

22
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.