Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1842
Title: Ortaokullarda çalışan eğitim yöneticilerinin tükenmişlik düzeylerine ilişkin algıları (Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçe örneği)
Other Titles: The perceptions of burnout levels of middle school administrators (Denizli Pamukkale and Merkezentendi district sample)
Authors: Atmaca, Hüseyin Mücahid
Keywords: Tükenmişlik
Eğitim Yöneticileri
Denizli
Pamukkale
Fatigue
Training Managers
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Ortaokullarda Çalışan Eğitim Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde görev yapan 109 müdür yardımcısı ve 72 okul müdürü olmak üzere toplam 181 eğitim yöneticisidir. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 100 müdür yardımcısı ve 65 okul müdürüne ulaşılarak anket sorularının tamamına cevap veren 76 müdür yardımcısı ve 46 okul müdürü toplam 122 eğitim yöneticisinden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgi Formu” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin % 4,9’unun kadın; % 95,1’inin erkek olduğu, en fazla katılımcının 54 katılımcı ile ( % 44,3 ) 41-50 yaş aralığında olduğu ve bunu 50 katılımcı ile ( % 41,0) 31-40 yaş aralığında olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 2 katılımcı ile (% 1,6) 25-30 yaş aralığındakilerin oluşturduğu, yöneticilerden 46 katılımcının (% 37,7) müdür yardımcısı ve 76 katılımcının da (% 62,3) müdür olarak görev yaptığı, en fazla katılımcının 60 katılımcı ile ( % 49,2 ) 10-19 yıl aralığında mesleki kıdeminin olduğu ve bunu 42 katılımcı ile ( % 34,4) 20-29 yıl aralığında mesleki kıdemi olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 8 katılımcı ile (% 6,6 ) 30 yıl ve üzerindekilerin olduğu, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin % 68,9’unun Lisans ve % 31,1’inin Lisansüstü düzeyde eğitim mezunu oldukları görülmüştür. Ortaokullarda Çalışan Eğitim Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Duygusal Tükenmişlik Alt Boyutuna ilişkin katılımlarının “Çok Nadir” düzeyinde olduğu ve duygusal tükenme alt boyutunda çok nadir düzeyinde tükenmişlik algısının oluştuğu görülmüştür. Duyarsızlaşma Alt Boyutuna ilişkin katılımlarının ise “Çok Nadir” düzeyinde olduğu ve duyarsızlaşma alt boyutunda çok nadir düzeyinde tükenmişlik algısının oluştuğu yargısına ulaşılmıştır. Kişisel Başarı Alt Boyutuna ilişkin katılımlarının ise “Çoğu Zaman” düzeyinde olduğu ve kişisel başarı alt boyutunda çoğu zaman kişisel başarıların oluştuğu yargısına ulaşılmıştır. Ortaokullarda Çalışan Eğitim Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri; duygusal tükenme alt boyutu cinsiyet değişkenine göre 0,05 manidarlık düzeyinde farklılık göstermezken yaş, yapılan görev, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Duyarsızlaşma Alt Boyutu ile Cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmazken; yaş, yapılan görev, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi değişkeni arasında anlamlı fark bulunmuştur. Kişisel Başarı alt boyutunun cinsiyet, yapılan görev, eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği ancak yaş ve mesleki kıdem durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür.
In this study, the Burnout Levels of Education Administrators working in Middle Schools in Pamukkale and Denizcenti districts of Denizli were examined. "Survey model" was used in the study. The universe of the research is a total of 181 education administrators, including 109 assistant principal and 72 school directors working in the provinces of Pamukkale and Merkezefendi in Denizli province in 2016-2017 academic year. 100 randomly selected assistant principals and 65 schoolmembers were reached by "random sampling" method and 76 administrators and 46 school directors responded to the questionnaires were collected from a total of 122 education administrators. Data collection tool used in research; "Personal Information Form" and "Maslach Burnout Scale". 4.9% of the training administrators participating in the survey were women; 95.1% of the participants were men, and the participants were 54-45% (44.3%) in the age range 41-50 and 50 participants (41.0%) were in the age range of 31-40, (1.6%), with the participation of 60 participants (62.3%), of which 46 participants (37.7%) were managers and 76 participants (62.3%) were managers 49.2%) were occupational high school students in the period of 10-19 years and this was followed by 42 participants (34.4%) followed by those with professional seniority in the range of 20-29 years while at least 8 participants (6.6% , And 68.9% of the education administrators participating in the survey were graduates and 31.1% were graduates of education. It has been observed that the involvement of the Education Administrators in the Middle Schools in the Burnout Levels Emotional Burnout Lower Dimension is at the level of "Extremely Rare" and very rarely the burnout perception occurs in the emotional exhaustion sub-dimension. It has been reached that there is a very rare level of participation in the subliminal dimension of depersonalization, and very rarely the perception of burnout occurs in the depersonalization sub-dimension. It has come to the conclusion that their participation in the Personal Achievement Sub-Dimension is at the "Most Time" level and that personal success sub-dimension often has personal success. Burnout Levels of Education Administrators Working in Middle Schools; Emotional exhaustion sub-dimension did not show any difference at the level of significance of 0,05 according to gender variable, but it was found that there was a significant difference according to age, occupation, vocational seniority and education level. While there is no significant difference between depression dimension and gender variable, There was a significant difference between the age, the task performed, the occupational seniority and the level of education. It was seen that the Personal Achievement subscale did not show any significant difference according to gender, task, level of education but showed a statistically significant difference according to age and occupational seniority status.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1842
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Mücahid Atmaca (2).pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 27, 2024

Download(s)

8
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.