Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1875
Title: Ekspansiyon sfinkter faringoplasti yapılan obstrüktif uyku apneli hastalarda preoperatif ve postoperatif sonuçların değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of the results of Expansion Sphincter Pharyngoplasty in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Authors: Kaya, Derya
Advisors: Cüneyt Orhan Kaya
Keywords: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti
Uyku Endoskopisi
Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Expansion Sphincter Pharyngoplasty
Sleep Endoscopy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ve sıklıkla kan oksijen satürasyonunda azalma ile karakterize bir sendrom olarak tarif edilmektedir. Cerrahi tedavi yöntemi olarak ekspansiyon sfinkter faringoplasti; basit, güvenilir ve başarılı bir yöntem olup diğer yöntemlerden daha az invazivdir. Çalışmaya 2012-2015 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine horlama, apne, tanıklı apne ve gün içi uykululuk şikayeti ile başvuran; hikaye, fizik muayene ve PSG sonrasında cerrahi için uygun görülen ve cerrahiyi kabul ederek postoperatif 3-6 ay arasında PSG yaptıran 54 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmamız 29.12.2015 tarih ve 22 sayılı Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu toplantısında etik açıdan uygun bulunmuştur. Hastaların preoperatif ve postoperatif 3. aydaki ortalama AHİ, ESS, VKİ, ortalama oksijen satürasyon değerleri ile en düşük oksijen saturasyon ölçümleri incelendi. İstatistiksel olarak analiz yapıldığında hastaların postoperatif AHİ değerlerinde ve Epworth uykululuk testinde anlamlı azalma tespit edilmiştir. Ayrıca hastaların postoperatif en düşük oksijen saturasyonlarında ve ortalama oksijen saturasyonlarında istatiksel olarak anlamlı artış görülmüştür. Cerrahi tedavi başarı kriteri olarak postoperatif AHİ nin 20 nin altında olması ve %50 den fazla azalması kabul edildi. Çalışmada ekspansiyon sfinkter faringoplastinin başarısı %74 olarak bulundu. Hastaları başarılı ve başarısız olarak gruplandırdığımızda iki grubun da postoperatif Epworth ve postoperatif AHİ değerleri preoperatif değerlerden istatiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük bulunmuştur. İki grubun da postoperatif en düşük oksijen saturasyonları preoperatif değerlerden istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur. Hastaların hiçbirinde kısa ve uzun dönemde major komplikasyona rastlanmamıştır. Ekspansiyon sfinkter faringoplastinin lateral farengeal kas duvarına ve retropalatal bölgeye etki ederek düşük morbidite ve komplikasyon oranına sahip yüksek başarı oranı sağlayan bir cerrahi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu cerrahinin gerektiği takdirde diğer OSAS cerrahileri ile kombine edilebileceğini düşünmekteyiz.
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is described as a syndrome, characterized by repeated episodes of obstruction of the upper airway during sleep and often a reduction in blood oxygen saturation. As a surgical treatment expansion sphincter pharyngoplasty is a basic, reliable and successful method which is less invasive than the other methods. The study included 54 patients refered to Pamukkale University Faculty of Medicine Department of Otolaryngology Clinic between 2012-2015 with snoring, apnea, witnessed apnea and daytime sleepiness. Patients accepted to study after history, physical assessment and PSG deemed appropriate for surgery and who accepted surgical treatment. Preoperative and postoperative 3. month average AHİ, ESS, BMI, mean oxygen saturation, lowest oxygen saturation values of the patients were analyzed. Statisticaly significant decrease in the patients' postoperative AHI and Epworth Sleepiness test values was detected. In addition, statistically significant increase in the patients' postoperative lowest oxygen saturation and oxygen saturation were observed. The postoperative AHI under 20 and more than 50% reduction in AHI was accepted as the success criteria. The success of expansion sphincter pharyngoplasty was found as 74 %. Both successful and unsuccessful groups? postoperative epworth and AHI values were found to be statistically significantly lower than preoperative values. The postoperative lowest oxygen saturation were found to be statistically significantly higher than preoperative values in both the two groups. None of the patients has not been demonstrated major complications in the short and long term. In this study it was concluded that, by the effects of expansion sphincter pharyngoplasty to lateral pharyngeal muscle wall and retropalatal region providing a high success rate with low morbidity and complication rate. We believe this surgery can be combined with other OSAS surgeries if necessary.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi?nin 23/10/2015 tarih ve 2015 TPF036 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1875
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derya Kaya.pdf768.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

106
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.