Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1877
Title: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Hastaların Serumlarında Total Oksidan Seviye (TOS), Total Antioksidan Seviye (TAS), Oksidatif Stres ndeksi (OSI), Ürotensin-II Düzeyi, Arjinaz Düzeyi ve Etyopatogenezdeki Yeri
Other Titles: The Total Oxidant Levels (TOS), Total Antioxidant Levels (TAS), Oxidative Stress Index (OSI), Urotensin II Levels and Arginase Levels in The Serums of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Diagnosed Patients and The Roles of These Parameters in The Etiopathogenesis
Authors: Tuncer, Ömer Faruk
Advisors: Hakan Akça
Keywords: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Total Oksidan Seviye
Total Antioksidan Seviye
Oksidatif Stres İndeksi
Ürotensin-II
Arjinaz
Oksidatif Stres
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
The Total Oxidant Levels
The Total Antioxidant Levels
The Oxidative Stress Index
Urotensin II Levels and Arginase Level
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), etiyolojisi henüz net olarak aydınlatılamamış, nörobiyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin etyolojide birlikte rol aldığı düşünülen nörogelişimsel bir hastalıktır. Bu çalışmada; total oksidan seviye, total antioksidan seviye, oksidatif stres indeksi, Ürotensin-II düzeyleri ve Arjinaz düzeylerinin DEHB etyopatogenezindeki rolü araştırılmıştır. Çalışmaya 30 DEHB tanılı hasta ve 30 sağlıklı gönüllü kontrol dahil edilmiş, katılımcılar 6-17 ya? aralığında, başka herhangi bir fiziksel ya da psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan ve son altı ay içinde psikotrop ilaç tedavisi almamış olan çocuk ve ergenler arasından seçilmiştir. Serum TOS, TAS, Ürotensin-II ve Arjinaz düzeylerinin her biri Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile değerlendirilmiş, OSI değerleri ise TOS değerlerinin TAS değerlerine bölünmesiyle elde edilmi?tir. Katılımcıların belirti düzeyleri, Çocuk ve Ergenlerde Yıkıcı Davranım Bozuklukları İçin DSM-IV‘e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmi?tir. TOS, TAS ve OSI düzeyleri açısından olgu ve kontrol grupları arasında anlamlı bir ili?ki bulunamamıştır. Serum Ürotensin-II düzeyleri olgu grubunda kontrollere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuş, serum Arjinaz düzeyleri ise olgu grubunda anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Bu parametrelerden hiçbirinin cinsiyet veya yaş ile ilişkisi bulunamamıştır. Ürotensin-II düzeylerinin ölçek puanları ile pozitif, Arjinaz düzeylerinin ise negatif ili?kisi olduğu belirlenmiştir. Oksidatif stres ile ilişkili bu ve benzeri parametrelerin DEHB etyopatogenezindeki rolünün anlaşılması için daha geniş örneklemde, DEHB alt tipleriyle birlikte genetik ve nörokimyasal etkenlerin de değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder whose etiology has not been identified definitely. Neurobiological, genetic and environmental factors are thought to play a role in the etiology collectively. In this study, the role of the total oxidant levels (TOS), the total antioxidant levels (TAS), the oxidative stress index (OSI), Urotensin II levels and Arginase levels in the etiopathogenesis of ADHD have been investigated. 30 ADHD diagnosed patients, and 30 healthy controls were included in the study. The participants were selected among 6-17 years old children and adolescents who had no other physical or psychiatric disorder history and who had not used any psychotropic drugs in the last six months. Each of the levels of serum TOS, TAS, Urotensin II and Arginase were evaluated with Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) method, and OSI levels were obtained by way of dividing the TOS levels by TAS levels. The symptom ratings of the participants were assessed by using The DSM- IV Based Disruptive Behavior Disorders Screening Scale. Regarding the TOS, TAS and OSI levels; a statistically significant relationship between the control and patient groups could not be detected. Serum Urotensin-II levels were found to be statistically significantly higher in the patient group than the control group, and serum Arginase levels were found to be statistically significantly lower in the patient group in comparison to control group. None of these parameters were found to be correlated with gender or age. The scale scores were detected to have a positive correlation with Urotensin II levels and negative correlation with Arginase levels. To better understand the role of oxidative index related these and similar parameters in the ADHD etiopathogenesis, further studies with larger sample sizes are needed to be conducted, which evaluated ADHD subtypes separately and assessed genetic and neurochemical parameters concomitantly.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi‘nin 2015TPF014 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1877
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömer Faruk Tuncer.pdf931.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

186
checked on May 27, 2024

Download(s)

150
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.