Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1889
Title: Erişkinlerde obezite tanı ve izleminde kullanılan iki farklı yöntemin uyumunun değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of consistency of two different methods used for diagnosis and monitoring obesity in adults
Authors: Büyükakın, Bekir
Advisors: Özgür Sevinç
Keywords: Obezite
Vücut Yağ Yüzdesi
Beden Kitle İndeksi
Obesity
Body Fat Percentage
Body Mass Index
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Obezite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Bu nedenle erken zamanda saptanmalıdır. Obezite tanı ve izleminde kullanılan farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin en sık kullanılanları vücut kitle indeksi (VKİ) ve Biyoelektriksel İmpedans (BIA) yöntemiyle vücut yağ yüzdesi (VYY) ölçümüdür. Bu çalışmada obezitenin tanı ve izleminde kullanılan iki farklı yöntemin uyumunun araştırılması amaçlanmıştır. Metodolojik tipteki bu çalışmada, Denizli Kent Merkezinde belirlenen üç Aile Sağlığı Merkezine (ASM) herhangi bir sebeple başvuran 20-44 yaş arasındaki hasta ve hasta yakınlarından oluşan erişkinler çalışma kapsamına alınmıştır. 297 (%97,0) kişiye ulaşılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik özellikler, temel beslenme özellikleri ve sağlıkla ilgili algılarını sorgulamaya yönelik bir anket formu uygulanmıştır. Antropometrik ölçümleri (boy, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi ölçümleri) yapılmış ve BİA yöntemiyle vücut yağ yüzdeleri saptanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki kare ve Mann-Whitney U testi kullanılmış ve kappa değeri hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda erişkinlerde obezitenin değerlendirilmesinde VKİ ve VYY uyumunu gösteren kappa düzeyinin 0,342 olduğu saptanmıştır. Erişkinlerde obezitenin tanı ve izleminde sadece VKİ ölçümünün yanıltıcı sonuç verebileceği ve bu nedenle VYY ölçümlerinin gerekliliği anlaşılmıştır. VYY ölçülemediği durumlarda hem kadınlar hem de erkeklerde VKİ ve bel çevresinin birlikte değerlendirilmesi daha doğru sonuç verecektir.
Obesity is an important public health issue and it should be detected as early as possible. There are different methods used for diagnosis and monitoring obesity. Two main methods are body mass index (BMI) and body fat percentage (BFP) with Bioelectrical Impedance (BIA) metod. This study aimed to compare the agreement of these two different methods in obesity screening. Patients aged 20-44 which admitted to the three family health center (FHC) selected from FHCs in Denizli city center included to this methodological study. 297(97.0%) person is reached. A questionnaire which consists basic socio-demographic characteristics, nutritional properties and health status will be conducted to participants. After conducting the questionnaire, participants’ anthropometric measurements (height, weight, waist circumference, hip circumference) will be carried out and their BMI levels will be determined, as well as their body fat percentage with BIA. Participants’ height (cm), body weight (kg), body fat percentages, waist and hip circumferences (cm) were measured. Descriptive statistics, chi-square and Mann-Whitney U test will be used for data analysis and also kappa value was calculated. As a result of the study, it was determined that the kappa level, which shows the BMI and VYY agreement, was 0,342 in the evaluation of obesity in adults. In adults, only the measurement of VKI in the diagnosis and follow-up of obesity can be misleading and therefore the necessity of VYY measurements is understood. In cases where VYY is not measured, it is more accurate to evaluate both VKI and waist circumference in both women and men.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1889
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bekir Büyükakın.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

220
checked on May 27, 2024

Download(s)

262
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.