Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1893
Title: Kronik bel bacak ağrılı hastalarda siyatik sinir ve piriformis kası kinezyolojik bantlamanın etkinliği
Other Titles: Comparison effects of conventional physical therapy methods and kinesiology taping on quality of life and pain in patients with choronic low back and leg pain
Authors: Özüberk, Burcu
Advisors: Nihal Büker
Keywords: Bel Ağrısı
Kinezyolojik Bantlama
Fizik Tedavi
Yaşam Kalitesi
Low Back Pain
Kinesiologic Taping
Physiotherapy
Quality of Life
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı kronik bel bacak ağrılı katılımcılarda klasik fizik tedavi uygulamasının etkinliği ile siyatik sinir ve piriformis kasına yönelik yapılan kinezyolojik bantlama uygulamasının etkinliğini karşılaştırmaktır. Yaşları 20-82 arasında değişen toplam 48 katılımcı (36 kadın, 12 erkek) randomize olarak iki gruba (Kinezyolojik bantlama grubu ve Kontrol grubu) ayrılmıştır. Her iki tedavi grubuna kombine fizik tedavi programı kapsamında 10 seans hot pack(20 dk), TENS(20 dk), terapotik ultrason (4 dk) uygulaması yapılmıştır. Her iki gruptaki katılımcılar 2 hafta içinde 10 seans tedaviye alınmışlardır. Kinezyolojik bantlama grubuna ilave olarak haftada 2 gün toplamda 4 seans olmak üzere priformis kasına ve siyatik sinire kinezyolojik bant yapılmıştır. Ağrı (Visüel Analog Skalası), fiziksel yeterliliği (Oswestry Disability Index), yaşam kalitesi (Nottingham Health Profile), anksiyete durumu (Beck Anksiyete Ölçeği) değerlendirmeleri tedavi öncesinde ve sonrasında tekrar edilmiştir. Tedavi sonrasında grup içi karşılaştırmalar yapıldı. Bu sonuçlara göre, fizik tedavi uygulaması yapılan grupta sadece yaşam kalitesinde, kinezyolojik bant uygulaması yapılan grupta ise yaşam kalitesinde, yaşam kalitesinin alt grubundaki ağrıda, uyku ağrısı ve özürlülük düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılık görülmüştür (p<0.05). Tedavi sonrasında grupların birbirleriyle karşılaştırılması yapıldı. Bu sonuçlara göre, ağrı, fiziksel yeterlilik, anksiyete düzeyi ve yaşam kalitesi bakımından istatistiksel olarak anlamlılık yoktur. (p?0,05). Bu çalışmanın sonucuna göre kinezyolojik bant uygulaması kronik bel bacak ağrılı katılımcılarda ağrı, yaşam kalitesi, anksiyete düzeyleri ve fiziksel yeterlilik düzeylerinin herhangi birinde değişiklik göstermemiştir. Ayrıca kinezyolojik bantlar katılımcılarda alerjik reaksiyona sebep olmamıştır.
The aims of this study are to compare effects of conventional physical therapy and kinesiology taping methods on the patients with chronic low back and leg pain and to control in terms of pain intensity and quality of life. A total of 48 participants (36 females, 12 males) aged between 20 to 82 years were randomly divided into two groups; kinesiologic taping group and control group. The participants in both groups received a conventional physical therapy program, including hot pack (20 min.), TENS (20 min.), therapotic ultrasound (4 min.) for 10 session. The participants were treated 10 times for two weeks. Kinesiologic taping group received four sessions (2 times a week) a conventional physical therapy plus kinesiology tape on the piriformis muscle and sciatic nerve. Pain intensity (Visual Analog Scale), disability (Oswestry Disability Index), quality of life (Nottingham Health Profile), anxiety symptoms (Beck anxiety Inventory) were measured at baseline and after the treatment program. Intra-group comparisons were performed after treatment. According to the results, in the physical therapy applying group was found to be statistically significant only in quality of life, in the kinesiologic tape applying group was found to be statistically significant in quality of life, pain in the quality of life subset, sleep pain and level of disability (p <0.05). Groups comparison was performed after treatment. According to the results, there is no statistical significance (p ? 0.05) in pain, physical competence, anxiety level and quality of life. According to the results of this study, kinesiology taping method has not changed pain, quality of life, anxiety and disability level for participants with chronic low back and leg pain. Also kinesiologic bands did not cause to allergic reactions in those who participated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1893
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burcu Özüberk.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

630
checked on May 6, 2024

Download(s)

4,236
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.